Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych

Reklama
Nabór od 06.03.2020 do 30.09.2020 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych pod nazwą: „Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych”.

Rodzaje zadań objętych konkursem

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych 
w zakresie:

1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

4)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

8)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9)    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

14) turystyki i krajoznawstwa;

15) promocji i organizacji wolontariatu;

16) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

17) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

18) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W przypadku, gdy organizacja jest w trakcie ubiegania się o dotację/dofinansowanie ze środków zewnętrznych, ale nie otrzymała decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego może zostać przyznana warunkowo do momentu otrzymania decyzji w tej sprawie.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 95 % wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, przy czym maksymalna kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego wynosi 15 000 zł na jedno zadanie jednocześnie nie może stanowić więcej niż 50 %wartości całego zadania.

Z dotacji Województwa mogą być pokryte koszty administracyjne (m.in. obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ogrzewanie, czynsz za wynajem pomieszczeń) do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, iż koszt jednostkowy zakupu składnika majątkowego nie może być wyższy niż 10 000 zł brutto. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 30 września 2020 r., lub do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w Rozdziale II pkt.1 na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Oddział współpracy z samorządami i organizacjami

al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

lub osobiście w kancelarii ogólnej: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs na wkład własny”, oraz przesłać ofertę w formacie pdf na adres: kz@podkarpackie.pl w temacie wpisując „Oferta na konkurs na wkład własny”.

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla operatora pocztowego (nie data przesłania oferty w formacie pdf).

Reklama