Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacje i organizacje wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji...

Reklama
Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacje i organizacje wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji poprzez zlecenie realizacji konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji
Nabór od 05.03.2020 do 25.03.2020 15:00
Referat Promocji i Informacji
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Gmina Gniew, Referat Promocji i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacje i organizacje wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji poprzez zlecenie realizacji konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji.

Na podstawie art. 13 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm.), uchwały nr XVII/126/19 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza

z dniem 2 marca 2020 r.

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew pn.

„Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacje i organizacje wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji poprzez zlecenie realizacji
konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji”.

 

I. Rodzaj zadań.

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzację i organizację wolontariatu
poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji, poprzez zlecenie realizacji konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji.

 

II. Zakres zadania objęty konkursem.

Wyłonienie operatora projektu, który przeprowadzi konkurs grantowy obejmujący następujące działania:

1) przygotowanie i organizację lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 668 z późn. zm.);

2) nabór i ocena złożonych wniosków;

3) przyznanie dofinansowania najlepszym projektom i podpisanie umów z ich realizatorami;

4) przekazanie dotacji na realizację projektów;

5) monitoring merytoryczno – finansowy realizacji dofinansowanych projektów;

6) rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków z budżetu Gminy Gniew przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 10 000 zł (na realizację tego zadnia w 2019 r. przekazano kwotę 10 000 zł, a w roku 2018 kwotę 10 000 zł).

 

IV. Termin realizacji zadania.

1. Konkurs obejmuje działanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 kwietnia 2020 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2020 roku.

2. W ofercie należy wskazać planowane daty realizacji zgłaszanego w ofercie zadania.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadnia.

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Gniew oraz na obszarze gminy Gniew,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) złożą poprawnie wypełnioną ofertę, która jest zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057). poprzez platformę „Witkac.pl” oraz w wersji papierowej, wygenerowanej ze strony witkac.pl.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. W ofercie należy wskazać zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

4. W ramach konkursu przyznana zostanie jedna dotacja dla jednej organizacji lub organizacji, które złożyły ofertę wspólną.

5. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wkład własny oferenta, na który składają się finansowe środki własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, koszty do pokrycia z wkładu osobowego rozumianego jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków oraz rzeczowego musi stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów finansowych zadania, przy czym środki finansowe muszą wynosić minimum 10% wkładu własnego.

6. Wkładu własnego nie mogą stanowić środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Gniew.

7. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 3) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057),

4) Uchwały nr nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

5) Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na 2020 r.

 

VI. Zasady i warunki zlecenia realizacji zadania.

Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej mogą zostać zlecone w sposób określony w art. 16a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.). Wówczas, podmiot ubiegający się o dotację
(występujący w roli operatora) musi dodatkowo spełnić następujące warunki:

a) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie regrantingu,

b) posiadać własną stronę internetową,

c) 90% dotacji przeznaczonej na realizację projektów przez realizatorów,

d) oferent musi prowadzić działalność informacyjną oraz szkoleniową na terenie gminy Gniew z zakresu przeprowadzenia konkursu realizatorów projektów.

 

VII. Wymagane dokumenty.

1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

 

VIII. Ocena złożonych ofert i wybór zadania do realizacji.

1. W pierwszej kolejności oferta sprawdzana jest pod względem kompletności dokumentacji, a w razie braków, oferent wzywany jest do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane i opiniowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.

3. Komisja Konkursowa opiniując oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

a) formalnymi (m.in. terminowość złożenia oferty, kompletność wypełnienia oferty, załączenie wymaganych załączników, złożenie podpisów na ofercie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),

b) merytorycznymi (m.in. zgodność oferty z wymogami konkursu, trafność uzasadnienia projektu, adekwatność podejścia do rozwiązania problemu i/lub zaspokojenia potrzeby, atrakcyjność i jakość planowanych działań, otwartość na lokalną społeczność i stopień jej zaangażowania w realizację projektu, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie zawodowe członków organizacji przy realizacji podobnych przedsięwzięć, terminowe i właściwe rozliczenie pozyskanych wcześniej dotacji),

c) finansowymi (m.in. koszty realizacji projektu, wysokość wkładu własnego, klarowność przedstawionego budżetu).

4. Komisja Konkursowa przedstawi swoją opinię dotyczącą złożonych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wraz z rekomendacją dotyczącą przyznania dotacji w formie protokołu.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji, biorąc po uwagę opinię Komisji Konkursowej, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

6. O podjętych decyzjach oferenci powiadamiani są telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania lub przedłożenia pisemnej rezygnacji z realizacji zadania.

8. Merytorycznych informacji udziela pracownik Referatu Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew Paulina Raińska; tel. 58 535 40 21; e-mail rpi@gniew.pl.

 

IX. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Realizacja zleconego oferentowi zadania następuje po zawarciu umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest:

a) akceptacja przez strony postanowień umowy,

b) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

3. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji zadania wymagają zawiadomienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, organizatora konkursu. Organizator konkursu przekaże oferentowi, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o zgodzie na wprowadzenie zmiany lub konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia mogą być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty w postępowaniu konkursowym.

5. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

6. W przypadku zawarcia umowy oferent zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Gniew.

7. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jakości zadania, w toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania, z zastosowaniem następujących zasad:

a) do 20% w ramach kosztów dotyczących danego działania,

b) do 10% pomiędzy kosztami poszczególnych działań,

c) nie dopuszcza się przesunięć środków zaplanowanych na koszty realizacji działań na wydatki administracyjne.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w ust. 7 pkt a) i/lub pkt b) oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.

9. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zostały poparte stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi.

 

X. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie:

1) do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl”
udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki oraz

2) do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00 – w wersji papierowej, w postaci wygenerowanej ze strony witkac.pl i podpisanej w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Urzędzie Miasta
i Gminy Gniew (Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, w godzinach pracy urzędu) lub wysłać pocztą na powyższy
adres.

W obu przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie: KONKURS „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacje i organizacje wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji poprzez zlecenie realizacji konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji” (w przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Obie wersje oferty – elektroniczna i papierowa są obligatoryjne.

 

 

 

 

XI. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r. i zostanie ogłoszone poprzez zamieszczenie informacji:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew,

b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

 

XII. Unieważnienie konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert jeśli:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie. Informacja o unieważnieniu konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób wskazany w punkcie XI.

 

XIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

1. Przystąpienie przez Wnioskodawcę do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wszelkich danych osobowych, zawartych we wniosku. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  688 z  późn.  zm.)   oraz uchwały nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz niniejszym Ogłoszeniem.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Urząd Miasta i Gminy Gniew, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedzibą w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 1.

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: adres pocztowy – Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, adres e-mail: iod@gniew.pl.

c) Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gniew, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą
również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);

d) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

e) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;

f) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert;

g) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

4. Osoby podające dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu mają prawo:

a) w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem,

 

 

b) do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania ich danych osobowych.

5. Dane osobowe zawarte we wnioskach będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Gminy Gniew. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.

6. Kategorie przetwarzanych danych: imiona i nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, nr fax, adresy e-mail,
nr uprawnień, adresy pocztowe.

7. Źródłem pochodzenia danych jest informacja zawarta we wnioskach.

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie jest brak możliwości uznania wniosku za spełniający wymogi formalne.

Źródło: Gmina Gniew

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama