Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych...

Reklama
Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami”
Nabór od 04.03.2020 do 26.03.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zdania: Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina, jak również lokalnego sektora pozarządowego.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:

Zadanierealizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym III – Miasto o wysokim kapitale intelektualnym

3. Celem zadania jest:

·         promocja działań  organizacji pozarządowych oraz  aktywnych społecznie mieszkańców,

·         wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach  na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście,

·         przedstawienie mieszkańcom możliwości angażowania się w działania szczecińskich organizacji pozarządowych oraz podejmowania inicjatyw społecznych,

·         stworzenie  lokalnym organizacjom pozarządowym  płaszczyzny do nawiązania współpracy, wymiany informacji oraz doświadczeń,

·         popularyzowanie informacji nt. zasad i form funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Pomysłodawcą i organizatorem ww. przedsięwzięć jest Miasto (Biuro Dialogu Obywatelskiego), które posiada wyłączne prawo do ich nazw oraz logotypów. Zadanie będzie polegało na wspólnej wraz z Miastem organizacji wydarzeń związanych z dwoma ważnymi dla sektora pozarządowego wydarzeniami. Zlecenie ww. zadania organizacjom pozarządowym jest wyrazem troski Miasta o jak najwyższy poziom realizacji wspomnianych wyżej przedsięwzięć, a także przekonanie iż wspólna organizacja imprez przyczyni się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców Szczecina problematyką III sektora, jak również pobudzenia do udziału w życiu społecznym.

Zadanie będzie polegało na organizacji:

1)    XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych

Miejsce realizacji zadania:  teren Gminy Miasto Szczecin

Preferowany termin realizacji zadania: w dniach między 08 - 14 czerwca 2020 r. Działania mogą wykraczać poza wskazane ramy czasowe.

Do obowiązków realizatora należeć będzie:

·         przygotowanie i realizacja działań związanych z popularyzacją sektora pozarządowego, aktywności społecznej i obywatelskiej, jak również przybliżeniem mieszkańcom oferty szczecińskich organizacji pozarządowych oraz narzędzi stosowanych w Gminie Miasto Szczecin do realizacji pomysłów mieszkańców (w tym np.: konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, Szczeciński Budżet Obywatelski);

·         animacja i promocja wydarzeń na stronie internetowej www.platany.org oraz za pomocą dostępnych przez Miasto/oferenta narzędzi informacyjnych (np. stworzenie interaktywnej mapy wydarzeń);

·         działania na rzecz środowisk seniorów w Szczecinie, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jak również osób w wieku do 30 lat celem zwiększenia ich aktywności obywatelskiej,

·         promocja przedmiotowego zadania na każdym etapie jego realizacji

2)    XIX edycji Wielkiego Pikniku Pasji Szczecińskich Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Miejsce realizacji zadania: teren Jasnych Błoni im. Jana Pawła II w Szczecinie ograniczony ulicami Michała Ogińskiego, Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki oraz Piotra Skargi.

Preferowany termin realizacji zadania: 7 czerwca 2020 r.

Do obowiązków realizatora należeć będzie :

·         przygotowanie i wysłanie zaproszeń do organizacji pozarządowych, zachęcających do udziału w XIX edycji imprezy,

·         przygotowanie/aktualizowanie dokumentacji dotyczącej imprezy (regulaminy, karty zgłoszeniowe, specyfikacja opłat),

·         zbieranie druków zgłoszeniowych na Spotkanie „Pod Platanami”,

·         zamknięcie ulic: Plac Armii Krajowej wraz z parkingiem oraz ulic Szymanowskiego, Ogińskiego, Piotra Skargi wraz z uzyskaniem zgody na czasową zmianę organizacji ruchu (przy zachowaniu wszystkich rygorów związanych z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym),

·         zapewnienie ochrony i zabezpieczenia medycznego imprezy,

·         zapewnienie ok. 150 stoisk wystawienniczych (typu pawilon ogrodowy/namiot o wymiarach ok. 3 m x 3 m wraz z wyposażeniem: stół i dwa krzesła, transport stoisk, ich montaż co najmniej na dzień przed wydarzeniem oraz demontaż w dniu Spotkania „Pod Platanami” po jego zakończeniu, zapewnienie na wskazanych stoiskach energii elektrycznej, przekazanie/odbiór uczestnikom spotkania stoisk protokołem zdawczo-odbiorczym),

·         odebranie i zainstalowanie na terenie imprezy infrastruktury promocyjnej Miasta Szczecin (tj. namioty, balony itp.), która zostanie przekazana oferentowi przed rozpoczęciem wydarzenia,

·         organizacja i koordynacja działań w „strefie miejskiej”, przygotowanej we współpracy z Biurem Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin (w tym: zapewnienie wyposażenia typu stół i dwa krzesła, rozstawienie i złożenie w dniu Spotkania „Pod Platanami” do 10 stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem, zapewnienie na wskazanych stoiskach energii elektrycznej, zapewnienie w ramach strefy miejskiej animacji dla najmłodszych uczestników wydarzenia),

·         przygotowanie i koordynowanie działań skierowanych do seniorów, mających na celu przedstawienie możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań przy udziale szczecińskich organizacji pozarządowych, a także zachęcających do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i obywatelskich,

·         przygotowaniu i koordynowaniu działania polegającego na promocji i popularyzacji sektora pozarządowego oraz różnych form narzędzi umożliwiających mieszkańcom Szczecina partycypację społeczną (Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna, konsultacje społeczne) poprzez m. in. organizację spotkania i (lub) warsztatu i (lub) dyskusji z osobami, które aktywnie włączają się i uczestniczą w życiu sektora trzeciego,

·         zapewnienie (dla uczestników oraz mieszkańców) w trakcie Spotkania „Pod Platanami” punktów gastronomicznych,

·         przygotowanie (montaż  i demontaż sceny w takcie imprezy) wraz z organizacją i  przeprowadzeniem programu artystycznego,

·         wykup licencji na publiczne odtwarzanie utworów,

·         zorganizowanie programu dla dzieci w okolicach sceny głównej,

·         przygotowanie terenu przed imprezą oraz sprzątanie po imprezie,

·         przygotowanie i prowadzenie biura organizacyjnego imprezy (sugerowana lokalizacja biura: teren Jasnych Błoni przy pomniku Papieża Jana Pawła II),

·         zabezpieczenie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla scen oraz gastronomii,

·         przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na najładniejsze stoisko,

·         prowadzenie strony internetowej  www.platany.org o charakterze promocyjno-informacyjnym,

·         przygotowywanie informacji i komunikatów do działu aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin oraz Newslettera rozsyłanego przez Biuro,

·         promocja spotkania „Pod Platanami” (we współpracy z Biurem Dialogu Obywatelskiego) na każdym etapie realizacji wydarzenia,

·         przedłożenie w terminie do 20 kwietnia 2020 r.  do Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin wstępnego planu (w postaci mapy) rozmieszczenia elementów imprezy, w tym: namiotów, strefy aktywności a w szczególności wszelkich elementów wielkogabarytowych typu scena wraz z podanymi wymiarami.

Dodatkowo oferta realizacja zadania oferenta (-ów) powinna zawierać także proponowany terminarz planowanych działań, w tym m.in. termin ostatecznego kształtu wizualizacji graficznej Spotkania „Pod Platanami”, Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz strony internetowej www.platany.org, terminu przyjmowania zgłoszeń od uczestników Spotkania „Pod Platanami”, terminu ukazania się pierwszych komunikatów nt. dwóch ww. wydarzeń będących przedmiotem treści niniejszego ogłoszenia konkursowego.

Mile widziana będzie  realizacja ww. przedsięwzięć we współpracy ze Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji, Inkubatorem Kultury, Centrum Wolontariatu, Biurem Porad Obywatelskich Centrum Aktywności Lokalnej – Warszewo oraz Centrum Seniora.

Przy realizacji powyższego Miasto deklaruje:

·         uzyskanie zgody na zamknięcie parkingu przy ul. Piotra Skargi,

·         uzyskanie zgody na wykorzystanie terenu Jasnych Błoni im. Jana Pawła II w Szczecinie  ograniczonego ulicami Michała Ogińskiego, Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki oraz Piotra Skargi,

·         udostępnienie namiotów miejskich (w liczbie do 10 szt.) celem organizacji tzw. „strefy miejskiej” w trakcie imprezy,

·         przygotowanie niezbędnej ilości toalet oraz śmietników w trakcie Spotkania „Pod Platanami”,

·         ubezpieczenie wydarzenia,

·         wsparcie promocyjno-informacyjne zadania publicznego.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 26.03.2020 r. 

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. 

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama