Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Reklama
Nabór od 27.02.2020 do 25.03.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 180 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2020 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz  państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski.

Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadania publicznego, które Oferent jest zobowiązany ująć w cz. III pkt 6 oferty:

a)      Nazwa rezultatu: liczba dzieci biorących udział w letnim wypoczynku dzieci polskich ze wschodu

-        Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 12 dzieci,

-        Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników, dokumentacja zdjęciowa

b)      Nazwa rezultatu: liczba warsztatów, lekcji bądź innych zajęć doskonalących znajomość języka polskiego

-        Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 4 moduły 45 minutowe w ciągu tygodnia wypoczynku,

-        Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie nauczyciela, trenera prowadzącego warsztaty

c)       Nazwa rezultatu: spotkanie z polskimi rówieśnikami w dowolnej formule, odbywające się w języku polskim (lub choćby częściowo w języku polskim), spotkanie z ciekawą osobistością ze środowiska polskiego odbywające się w języku polskim (lub choćby częściowo w języku polskim)

-        Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 1 moduł 90 minutowy w ciągu pobytu,

-        Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie, potwierdzenie opiekuna polskiej grupy rówieśniczej lub gościa, dokumentacja zdjęciowa, filmowa lub audio

d)      Nazwa rezultatu: liczba warsztatów, konkursów bądź innych zajęć opisujących elementy polskiej tradycji, obyczaju lub elementów polskiej kultury

-        Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 3 moduły 45 minutowe w ciągu tygodnia wypoczynku,

-        Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie nauczyciela, trenera prowadzącego warsztaty, dokumentacja zdjęciowa lub audio

e)      Nazwa rezultatu: liczba wycieczek do atrakcji turystycznych znaczących dla historii Polski, jej kultury materialnej bądź skarbów natury

-         Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 1 w ciągu tygodnia wypoczynku,

-        Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie opiekunów, dokumentacja zdjęciowa lub audio

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami”, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2020 roku

Termin składania ofert:

2020-03-25

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zakończenia naboru ofert.

Reklama