Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

PIECZA ZASTĘPCZA – Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi

Reklama
Nabór od 05.03.2020 do 26.03.2020 23:59
Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Rodzina
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PIECZA ZASTĘPCZA – Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Informacje specyfikujące zadanie:

Zadanie publiczne zostało opracowane w oparciu o „Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020”.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze wspierania rodziny, w szczególności organizacje współpracujące z podmiotami lub/i osobami w zakresie specjalistycznej diagnostyki dzieci z FAS/FASD, podmiotami leczniczymi, podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zadanie polega na zorganizowaniu specjalistycznego poradnictwa FAS/FASD w formie: punktu diagnostyczno-konsultacyjnego / punktu poradnictwa specjalistycznego / mobilnej poradni specjalistycznej.

Zadanie jest programem pilotażowym i powinno obejmować następujące działania:

 1. diagnozę i realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii,
 2. wsparcie rozwoju lub terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci z FAS/FASD wywołanych spożywaniem alkoholu przez matki podczas ciąży,
 3. udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom w zakresie FAS/FASD,
 4. konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem z FAS/FASD,
 5. podniesienie kompetencji opiekuńczych rodzin zastępczych,
 6. podniesienie wiedzy osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej.

Wsparciem należy objąć minimum 30 dzieci oraz nie mniej niż 30 rodzin zastępczych lub/i rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu subregionu radomskiego województwa mazowieckiego: miasto Radom i co najmniej 4 najsłabiej rozwinięte powiaty (np.: szydłowiecki, zwoleński, lipski, kozienicki, przysuski, białobrzeski).

Działania mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej np.: współpraca pozafinansowa przy rekrutacji rodzin z dziećmi.

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

 1. Wymagane jest, aby oferent szczegółowo opisał poziom osiągnięcia rezultatów w trakcie realizacji zadania, w tym rezultaty ilościowe (np.: liczba uczestników, liczba udzielonych świadczeń, liczba grup, liczba godzin konsultacyjnych lub terapeutycznych), jak również rezultaty jakościowe, specyficzne dla tego zadania (pkt III.6 oferty).
 2. Zaleca się szczegółowe opisanie adresatów działań.
 3.  W opisie miejsca realizacji zadania publicznego należy podać obszar terytorialny, który objęty będzie zadaniem.
 4. W przypadku realizacji zadania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – wymagane jest, aby informacja o tym opisana była w punkcie III.3. formularza oferty.
 5. Przez świadczenia, o których mowa w ogłoszeniu nie należy rozumieć świadczeń medycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama