Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

PIECZA ZASTĘPCZA – Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Reklama
Nabór od 05.03.2020 do 26.03.2020 23:59
Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Rodzina
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PIECZA ZASTĘPCZA – Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Informacje specyfikujące zadanie:

Zadanie publiczne zostało opracowane w oparciu o „Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020”.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze wspierania rodziny, w szczególności organizacje współpracujące z podmiotami i osobami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, takimi jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodki adopcyjne.

Zadanie stanowi uzupełnienie poradnictwa udzielanego przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W projekcie konieczne jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin adopcyjnych i zastępczych (które jest słabo dostępne) – obowiązkowy dostęp do terapeutów rodzinnych lub terapeutów dziecięcych.

Zadanie jest programem pilotażowym i ma być zorganizowane w formie: poradni/ mobilnego punktu konsultacyjnego/ punktu wsparcia oraz udzielania specjalistycznych porad dla rodzin.

Program powinien obejmować diagnozę i terapię rodzin adopcyjnych i zastępczych, w szczególności w zakresie:

  1. zaburzeń i nawiązywania więzi w relacji dziecko–rodzice z uwzględnieniem specyfiki rodziny adopcyjnej i zastępczej poprzez budowanie bezpiecznej i stabilnej relacji z dzieckiem,
  2. korekty spektrum zaburzeń zachowań dzieci po traumie z uwzględnieniem ich biologicznego pochodzenia, rozwoju i wieku (np. agresja, autoagresja, przemoc, lęk, wycofanie, niskie poczucie wartości, problemy z koncentracją i nadpobudliwością),
  3. terapii indywidualnej dla dzieci i dorosłych,
  4. terapii rodzinnej i/lub małżeńskiej,
  5. konsultacji i grup terapeutycznych,
  6. superwizji.

Specjalistyczna poradnia lub punkt porad dla rodziców i dzieci musi uwzględniać specyfikę formy pieczy zastępczej i adopcji.

Wsparciem należy objąć nie mniej niż 30 rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu wybranego subregionu województwa mazowieckiego, obejmującego nie mniej niż 4 powiaty.

Działania mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej np.: współpraca pozafinansowa przy rekrutacji rodzin z dziećmi.

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

  1. Wymagane jest, aby oferent szczegółowo opisał poziom osiągnięcia rezultatów w trakcie realizacji zadania, w tym rezultaty ilościowe (np.: liczba uczestników, liczba udzielonych świadczeń, liczba grup, liczba godzin konsultacyjnych lub terapeutycznych), jak również rezultaty jakościowe, specyficzne dla tego zadania (pkt III.6 oferty).
  2. Zaleca się szczegółowe opisanie adresatów działań.
  3.  W opisie miejsca realizacji zadania publicznego należy podać obszar terytorialny, który objęty będzie zadaniem.
  4. W przypadku realizacji zadania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – wymagane jest, aby informacja o tym opisana była w punkcie III.3. formularza oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama