Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

PIECZA ZASTĘPCZA – Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi

Reklama
Nabór od 05.03.2020 do 26.03.2020 23:59
Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PIECZA ZASTĘPCZA – Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Informacje specyfikujące zadanie:

Zadanie publiczne zostało opracowane w oparciu o „Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020”.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, reintegracji rodzin, ochrony macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych sieroctwem, a także wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, ze zdiagnozowanym już kryzysem w rodzinie i w zakresie wspierania rodzin objętych wszystkimi formami  rodzinnej pieczy zastępczej.

W szczególności organizacje współpracujące z: powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi, psychologami, pedagogami w zakresie pomocy rodzinom z dziećmi poprzez świadczenie usług specjalistycznych i poradnictwa rodzinnego, mającego na celu wzmocnienie samodzielności rodzin z dziećmi.

Działania mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej np.: współpraca pozafinansowa przy rekrutacji rodzin z dziećmi, które objęte są wsparciem tych jednostek.

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

 1. Opis zadania publicznego powinien zawierać:
  1. program podnoszący umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  2. program profilaktyczny i/lub specjalistyczny, który będzie realizowany w trakcie realizacji zadania – nadrzędnym celem programu ma być prowadzenie kompleksowych działań wspierających funkcjonowanie rodziny, w tym rodzin zastępczych;
  3. jak będzie przebiegał proces realizowanych usług i jakie przyniesie efekty w stosunku do rodzin z dziećmi – usługa polegać ma w szczególności na świadczeniu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przez asystentów rodziny, psychologów i pedagogów;
  4. dopuszcza się możliwość zorganizowania również wsparcia dla rodzin z dziećmi w formie wyjazdów terapeutycznych /kilkudniowych, weekendowych/ z możliwością korzystania z poradnictwa rodzinnego – efektem realizowanej usługi powinno być wzmocnienie samodzielności rodzin z dziećmi oraz jako element programu wyjścia z kryzysu (kryterium dodatkowo premiowane);
  5. opis powinien obejmować:
   1. co najmniej dwa z następujących działań terapeutycznych:
    • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
    • coaching rodzinny / mediacje,
    • warsztaty umiejętności wychowawczych,
    • zajęcia terapeutyczne / grupy terapeutyczne dla rodzin i dzieci,
    • warsztaty dotyczące zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka,
   2. co najmniej jedną z następujących form:
   3. terapeutyczne wyjazdy rodzinne,
   4. zajęcia kulturalno-edukacyjne (z elementami sportu),
   5. spotkania integracyjno-rodzinne.
 2. W przypadku realizacji zadania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – wymagane jest, aby informacja o tym opisana była w punkcie III.3. formularza oferty.
 3. Wymagane jest, aby oferent szczegółowo opisał poziom osiągnięcia rezultatów w trakcie realizacji zadania, w tym rezultaty ilościowe (np.: liczba uczestników, liczba udzielonych świadczeń, liczba grup, liczba godzin konsultacyjnych lub terapeutycznych), jak również rezultaty jakościowe (pkt III.6 oferty).
 4. Zaleca się szczegółowe opisanie adresatów działań.
 5. W opisie miejsca realizacji zadania publicznego należy podać obszar terytorialny (miejscowość – gmina/ miasto/ wieś), który objęty będzie zadaniem.
 6. Plan i harmonogram działań powinien być sporządzony na lata 2020–2022.
 7. Zestawienie kosztów realizacji zadania powinno być sporządzone na lata 2020–2022.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama