Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 10.04.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1,944 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Oferty można zgłaszać do 10 kwietnia – w ramach otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej, na realizację w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Realizacja zadania rozpoczyna się 1 listopada 2020 roku, a kończy 30 kwietnia 2022 roku.

Realizacja tego zadania obejmuje prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

W ramach działalności, w klubie winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami, związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania podnoszące kompetencje rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, a także prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego klubu może wynieść maksymalnie:

  1. 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w tym do 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na doposażenie klubu,
  2. 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego w 2021 roku, w tym do 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na doposażenie klubu,
  3. 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa w piątek, 10 kwietnia o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach, wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 4B, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa w piątek, 13 marca o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój 4B, piętro 3 w godz. 7.40-15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12 616 50 58 lub 12 616 19 81 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Reklama