Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 roku
Nabór od 04.03.2020 do 25.03.2020 13:00
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
Łączny budżet 191 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 roku..

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz Uchwały Nr z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,

 

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2020 roku zadań publicznych

wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).


I.   Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości łącznej 191 000 zł.

Tytuł zadania publicznego:

Zadanie 1

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie tenis stołowy

191.000 zł

Zadanie 2

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie lekkoatletyka

Zadanie 3

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

Zadanie 4

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka siatkowa

Zadanie 5

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie strzelectwo sportowe

Zadanie 6

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie jeździectwo

Zadanie 7

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie wędkarstwo

III. Cele zadania publicznego 

 1. Cele zadania objętego konkursem:
 1. zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska, w szczególności dzieci i młodzieży,
 2. tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia,
 3. wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu,
 4. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 5. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 6. promocja sportu oraz aktywnego i zdrowego stylu życia.
 1. Uczestniczenie w rozwoju sportu w poszczególnych dyscyplinach sportowych powinno
  w szczególności:
 1. odbywać się pod kierunkiem osób posiadających uprawnienia trenerskie,
 2. promować ideę aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 3. umożliwić mieszkańcom Gminy Nowa Wieś Lęborska uprawianie danej dyscypliny sportowej z zachowaniem równowagi pomiędzy sportem dla dzieci i młodzieży, a sportem dla dorosłych.

 

IV.  Oczekiwane rezultaty

1. Zaznacza się, że oferent podejmujący zadanie musi zrealizować w przypadku organizacji:

a) całorocznego szkolenia i współzawodnictwa - minimum 3 rezultaty (do indywidualnego wyboru z przedstawionych poniżej rezultatów),

b) wydarzenia sportowo-rekreacyjnego o charakterze lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim – minimum 2 rezultaty (do indywidualnego wyboru z przedstawionych poniżej rezultatów).

 1. Organizacja całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach sportowych

     i/lub

 1. organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska,

i/lub

 1. organizacja obozu sportowego/szkoleniowego/półkolonii dla dzieci i młodzieży objętych szkoleniem rocznym,

i/lub

 1. organizacja minimum dwóch spotkań dla uczestników zadania dotyczących propagowania zdrowego stylu życia, np. spotkanie z dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem,

i/lub   

 1. efektywna promocja zadania w minimum 3 formach, np. prasa, radio, tv, media społecznościowe, plakaty, banery. Jednocześnie realizator zadania zobowiązany jest do przekazania informacji o wydarzeniach do referatu merytorycznego urzędu gminy w Nowej Wsi Lęborskiej celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania punktu 5 oraz 6 oferty w celu oceny czy rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent wie jak je zbadać.

                                                                                                      

V. Zasady przyznania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości minimum 20% całości kosztów realizacji zadania.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 90 %  założonych rezultatów, a oferent realizujący rezultat określony w dz. IV ust.1 pkt 1,3,4 zaangażuje w realizację zadania odbiorców, których 70 % stanowić będą mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 1. Plan i harmonogram działań w ofercie musi być czytelny, logiczny i odpowiadać zaplanowanym działaniom.
 2. Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:
 1. realizację programów szkolenia sportowego, tj.:

- transport, wyżywienie i zakwaterowanie (w przypadku wyjazdów na mecze, turnieje, obóz sportowy),

- opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych (opłaty wpisowe, startowe, delegacje sędziowskie),

- opieka medyczna szkolenia sportowego i zawodów,

- wynagrodzenie oraz koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry szkoleniowej,

- zakup napojów izotonicznych, regenerujących, wody,

 1. zakup sprzętu, odzieży i obuwia sportowego,
 2. opiekę medyczną i badania lekarskie,
 3. pokrycie kosztów organizacji zawodów i wydarzeń sportowych,
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i rozgrywania zawodów.

 

 1. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 5. udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym,
 6. działalność polityczną i religijną,
 7. pokrycie następujących kosztów bezpośrednio związanych ze współzawodnictwem sportowym: licencje klubowe, zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 8. ubezpieczenie i obsługę księgową w ramach realizowanego zadania,
 9. usługi cateringowe,
 10. prowadzenie/utrzymanie strony internetowej,
 11. usługi pralnicze.

     

VI.  Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadań obejmuje okres: od 13 stycznia 2020 r.  do 20 grudnia 2020 r.
 2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta w terminie wskazanym w umowie,
  a zadanie zostanie rozliczone na podstawie poziomu osiągnięcia rezultatów oraz faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych dowodami księgowymi w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa.
 4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane  do informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym  ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 

VII.  Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 25.03.2020 r., do godz. 13:00.
 2. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 3. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia złożenia oferty” z czytelnymi podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub w innym rejestrze lub ewidencji, należy w oryginale, w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2020r. do godziny 15.30  złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ulica Grunwaldzka 24, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul Grunwaldzka 24  (decyduje data wpływu do urzędu).
 4. Podpis osoby/osób zatwierdzających „Potwierdzenie złożenia oferty” powinien być czytelny lub w przypadku parafy opatrzony pieczęcią osoby podpisującej „Potwierdzenie”. Podpis nieidentyfikowalny powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 5. Oferty lub oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 6.  Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 

 1. Do oferty należy dołączyć:
 1. wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o oferencie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej oferenta,
 2. obowiązujący statut organizacji,
 3. jeżeli w imieniu danego podmiotu działa osoba trzecia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.

W części II pkt 1 oferty należy wpisać numer rachunku bankowego oferenta.

W przypadku ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do dostarczenia brakujących dokumentów lub poprawienia błędów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.


VIII.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonują członkowie Komisji Konkursowej poprzez wypełnienie Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Ostateczna ocena merytoryczna oferty wynika ze średniej arytmetycznej indywidualnych ocen członków Komisji.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje poprzez dokonanie oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową.
 5. Oferent, który nie złożył, w terminie określonym umową, sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2019, otrzyma kwotę pomniejszoną o 20% wysokości przyznanej dotacji.
 6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawioną przez Komisję Konkursową.
 7. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od podjętej decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty nie służy odwołanie.
 9. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.nwl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

IX. Pozostałe warunki:

 1. Każdy oferent może złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie. Na każde zadanie należy złożyć odrębną ofertę za pośrednictwem systemu „Witkac”  i do każdej z ofert  dostarczyć „Potwierdzenie złożenia oferty” do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
 2. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji jednego zadania kilku podmiotom po podziale środków przeznaczonych na realizację tego zadania.
 3. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa niż wnioskowana kwota, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu zadania. Zmiany dokonuje się za pomocą systemu „Witkac”.
 4. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, mogą zostać przekazane podmiotom, które kolejno uzyskały najlepszą ocenę ostateczną.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy, a wybranym oferentem według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na realizację zadania, wybrany oferent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych faktach Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 7. Wydatkowanie przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem może sprawić wstrzymanie dalszego dofinansowania realizacji zadania i zwrot środków wydanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 


X.  Koszty zadań zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2020 i 2019:

 1. W 2020 roku z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska przekazano dotację na dofinansowanie zadania
  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate sportowe, w wysokości 9.000 zł – Klub Karate Shotokan w Lęborku.
 2. W 2019 roku z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska przekazano dotacje na dofinansowanie zadań
  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 200 000 zł.

L.p.

Podmiot

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanej  dotacji

Całkowita kwota zadania

1.

Klub Karate „Shotokan”

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie karate sportowe

9.000 zł

11.800 zł

2.

Klub Sportowy „Start” Łebień

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

21.000 zł

26.260 zł

3.

UKS „Libero”

Łebień

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka siatkowa

10.000 zł

14.000 zł

4.

Fundacja „Końkretnie pomagamy”

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie jeździectwo

2.000 zł

3.912 zł

5.

Klub Sportowy „Anioły”

Garczegorze

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

88.000 zł

110.500 zł

6.

GKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie tenis stołowy

15.000 zł

18.610 zł

7.

GKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie lekkoatletyka

7.000 zł

8.950 zł

8.

UKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie strzelectwo sportowe

6.000 zł

7.500 zł

9.

UKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie tenis stołowy

10.000 zł

12.500 zł

10.

Klub  Sportowy „Zenit” Redkowice

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

20.000 zł

25.000 zł

11.

Fundacja Ekologiczno-Sportowa im.T.Hopfera

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie lekkoatletyka

11.000 zł

47.874,90 zł

12.

PZW Zarząd Okręgu Słupsk. Gminne Koło „Pstrąg” w NWL

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie wędkarstwo

1.000 zł

1.300 zł

RAZEM:

200.000 zł

288.206,90 zł

 

 

Załącznik nr 1

Karta oceny formalnej

 

Nr oferty: ........

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………….……..

Nazwa zadania będącego przedmiotem oferty:

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo

 

 

L.p.

Kryteria oceny formalnej

Tak/Nie

Uwagi

1

Oferta i oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” złożone w terminie *

 

 

2

Oferta złożona przez podmiot uprawniony*

 

 

3

Oferta złożona przez organizację działającą w zakresie zadań objętych konkursem*

 

 

4

Oferta podpisana przez osoby uprawnione*

 

 

5

Oferta zawiera wymagane załączniki

 

 

6

 

Inne: ……………

 

 

 

Oferta przechodzi do oceny merytorycznej

 

 

 

*wystąpienie braku przy kryterium powoduje odrzucenie oferty i nie podlega ona dalszej ocenie

 

Czytelne podpisy członków Komisji Konkursowej:

 1. …………….….……………
 2. ……………………………...
 3. ……………….………….….
 4. ……………….……………..
 5. …………….………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Karta oceny merytorycznej

 

Nr oferty: ........

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………….……..

Nazwa zadania będącego przedmiotem oferty:

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo

 

 

L.p.

Kryterium oceny formalnej

Ocena cząstkowa
w skali 0-5 punktów

1

Merytoryczne – jakość przygotowania oferty: zrozumiała; przejrzysty i kompletny opis działań; czytelnie i realistycznie przedstawione cele realizacji zadania; dobrze przemyślany i przekonujący plan działania; oryginalność i innowacyjność realizacji zadania

 

2

Rezultaty i oddziaływanie społeczne – znaczenie realizacji zadania dla zaspokojenia obiektywnych potrzeb adresatów zadania; dostępność zadania; realność i mierzalność rezultatów (wskazanie konkretnych wskaźników); dobrze dobrany sposób monitorowania rezultatów

 

3

Finansowe – realny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych w budżecie kosztów kwalifikowanych; wysokość udziału środków własnych i pochodzących z innych źródeł finansowania

 

4

Kompetencje i możliwości realizacji zadania – kompetencje i możliwości realizacji zadania w przewidywanym czasie i przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych; dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze; kwalifikacje wykonawców zadania

 

5

Dotychczasowa współpraca – ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez Gminę w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania, prawidłowości wykorzystania oraz rzetelność i terminowość rozliczania przyznanych na ten cel środków finansowych

 

 

Ocena łączna:

 

 

 

 

 

 

..…………...................................................…

Data i czytelny podpis członka Komisji Konkursowej

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama