Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 15.04.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
Łączny budżet 255 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

CEL: Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Zadanie

Zmniejszenie zjawiska wykluczania społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych - kwota 255 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania na ww. zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 PLN.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro

Reklama