Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 15.04.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2020 roku.

CEL: Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zadanie 1.

Realizacja programów mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy – kwota 40 000,00 PLN,

Zadanie 2.

Realizacja programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie- dorosłych i dzieci – kwota 30 000,00 PLN,

Zadanie 3.

Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – kwota 30 000,00 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2020 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach konkursu ofert wynosi 100 000,00 PLN.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro

Reklama