Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 15.04.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku.

CEL: Wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Ograniczenie szkodliwych skutków spożywania alkoholu oraz zwiększenie świadomości na temat choroby alkoholowej.

Zadanie 1.

Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin - w kwocie 40 000,00 PLN,

Zadanie 2.

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu - w kwocie 40 000,00 PLN,

Zadanie 3.

Wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży - w kwocie 50 000,00 PLN,

Zadanie 4.

Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików - w kwocie 30 000,00 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2020 na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 160 000,00 PLN.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro

Reklama