Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 15.04.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
Łączny budżet 270 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci, Rodzina, Seniorzy, Bezdomni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych w roku 2020

CEL: Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększenie świadomości konsumenckiej jak również rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zadanie 1.

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych - w kwocie 20 000,00 PLN,

Zadanie 2.

Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia - w kwocie 150 000,00 PLN,

Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 2 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 PLN

Zadanie 3.

Promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych - w kwocie 30 000,00 PLN.

Zadanie 4.

Działania edukacyjno-informacyjne na rzecz ochrony konsumentów – w kwocie 20 000,00 PLN,

Zadanie 5.

Łagodzenie skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w kwocie 50 000,00 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2020 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 270 000,00 PLN.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro

Reklama