Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 15.04.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
Łączny budżet 270 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych w roku 2020

CEL: Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększenie świadomości konsumenckiej jak również rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zadanie 1.

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych - w kwocie 20 000,00 PLN,

Zadanie 2.

Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia - w kwocie 150 000,00 PLN,

Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 2 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 PLN

Zadanie 3.

Promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych - w kwocie 30 000,00 PLN.

Zadanie 4.

Działania edukacyjno-informacyjne na rzecz ochrony konsumentów – w kwocie 20 000,00 PLN,

Zadanie 5.

Łagodzenie skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie m.inbanków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w kwocie 50 000,00 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2020 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 270 000,00 PLN.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro

Reklama