Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 r

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 31.03.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 160 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 r..

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

 

Zadanie obejmuje: organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno – wypoczynkowe) w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020.

Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 • opłatę zakwaterowania i wyżywienia uczestników (w ofercie należy podać liczbę dób noclegowych),
 • opłatę transportu (dojazd do miejsca organizacji obozu i powrót uczestników oraz
  ew. przejazdy lokalne w trakcie wypoczynku),
 • zakup materiałów na zajęcia dla uczestników.

 

Dofinansowanie można wykorzystać tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1158).

 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów);
 • środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na finansowanie wynagrodzeń 
  i pobytu kadry wychowawczo – instruktorskiej;
 • do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

a.do 65 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu oraz zakupu materiałów),

b.w przypadku osób niepełnosprawnych – do 75 zł dziennie na jednego uczestnika  (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia
i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

c.do 500 zł/wyjazd na dofinansowanie pobytu wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu);

 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
  o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy,
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych,
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych,

 

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. IV.6. oferty - Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):

a)rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty;

b)prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;

c)prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania;

d)ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników organizacji wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego w 2020 roku.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników organizacji wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego w 2020 roku.
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników zadania, liczba dni wypoczynku;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

 

W przypadku, gdy liczba uczestników wypoczynku będzie mniejsza od podanej w ofercie, dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona.

 

Termin przeprowadzenia wyjazdu wypoczynkowego  od 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 • Środki przeznaczone na realizację zadania: 160.000,00 zł
 • Termin realizacji zadania:. 1 maja – 10 września  2020 r.
 • Miejsce realizacji zadania: zadanie musi być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama