Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów - V nabór

Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 15.09.2020 14:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego".

17.08.2020 r. zakończył się IV nabór w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. 

Jednocześnie, z uwagi na ciągły charakter tego konkursu, informuję, że aktualnie trwa V nabór ofert - termin ich składania upływa 15 września br., o godz. 14.00. To już ostatni nabór ofert w tym roku w ramach konkursu na dofinansowanie wkładu własnego.

Warunki konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: Ogłoszenie konkursu

Informujemy również, że Prezydent Miasta Katowice, w dniu 15.07.2020r., zatwierdził podział dotacji po II naborze ofert w niniejszym konkursie - zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia: Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

Informacja o zmianie terminów składania ofert  w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego"

W związku ze znoszeniem przez polski rząd kolejnych obostrzeń wprowadzonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pandemią koronawirusa informujemy, że terminy składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego", mijają 15-tego dnia każdego miesiąca, o godz. 14.00 (licząc od kolejnego miesiąca po pierwszym terminie naboru), jednak nie później niż do 15 września 2020 r., godz. 14.00. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Otwarcie ofert odbędzie się następnego dnia, po terminie składania ofert. Jeśli dzień otwarcia ofert wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin otwarcia ofert nastąpi w pierwszy roboczy dzień następujący po nim. Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się 16 września 2020 r. 

Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro )

Pozostałe warunki dot. konkursu nie ulegają zmianie.

O przyznanie „wkładu własnego" na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków spoza budżetu miasta Katowice na działania skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych może ubiegać się:

a) Oferent, który otrzymał już dofinansowanie na realizację projektu ze środków pozabudżetowych,

b) Oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożona oferta oraz pisemne potwierdzenie przyznania środków spoza budżetu Miasta Katowice wydane przez grantodawcę zewnętrznego).

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 500 000 zł.

W 2019 roku na realizacje zadania przeznaczono 250 000 zł, gdzie w ramach 4 naborów ofert rozdysponowano kwotę 218 425,35 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych kwota 218 427,00 zł).

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie https://katowice.engo.org.pl, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 746, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.                

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

Oferty złożone w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Oferty złożone po terminie lub sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Oferty, które wpłyną po dniu 10 września 2020 r. nie będą objęte procedurą konkursową.

Reklama