Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2020 r. w...

Reklama
Konkurs na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Nabór od 28.02.2020 do 20.03.2020 15:29
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Ustka, Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa..

BURMISTRZ MIASTA USTKA

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ   ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

 

 

Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688      z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

- projekt budżetu Miasta Ustka na 2020 r.,

- Uchwała Nr XV/145/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

I. Rodzaj zadania

Rozwój i promocja turystyki i  krajoznawstwa na terenie Miasta Ustka, w tym organizacja imprez i wydarzeń mających na celu aktywizację społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki i  krajoznawstwa.

Cele zadania:

1) wspieranie kreatywnych działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Ustki;

2) przekazywanie informacji o przestrzeni kulturowej, historycznej, przyrodniczej, sportowej i rekreacyjnej Miasta Ustki;

3) aktywna promocja walorów turystycznych Ustki.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

 1. przekazanie uczestnikom zadania wiedzy o zabytkach i atrakcjach turystycznych Miasta Ustki i regionu - liczba zrealizowanych wydarzeń lub liczba odbytych wycieczek oraz liczba uczestników – wykaz, dokumentacja fotograficzna, listy zgłoszeń do udziału, program wydarzenia itp.;
 2. zwiększenie liczby wydarzeń i atrakcji turystycznych - liczba zrealizowanych wydarzeń – dokumentacja fotograficzna, informacje medialne, wykaz;
 3. popularyzacja atrakcji Miasta Ustka - liczba osób uczestnicząca w wydarzeniach – listy obecności, zgłoszenia udziału itp.
 4. zapewnienie atrakcyjnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego mieszkańców Ustki – liczba mieszkańców Ustki objęta zadaniem – wykaz, listy obecności, formularze zgłoszeniowe.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania: 40.000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów ogólnych realizacji zadania.

Źródła finansowania zadania, oprócz uzyskanej dotacji, mogą pochodzić z:

1) wkładu własnego finansowego;

2) wkładu własnego osobowego;

3) wkładu własnego rzeczowego;

4) świadczeń pieniężnych pobranych od odbiorców zadania.

 

Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

 

W wyniku postępowania konkursowego do udzielenia dotacji może zostać wybrana więcej niż  jedna oferta.

 

O wysokości dofinansowania, w stosunku do każdej oferty, ostateczną decyzję podejmie Burmistrz Miasta Ustka.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 1.01.2020 r. a dniem 31.12.2020 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu  następujących zasad:

 • ofertę mogą składać podmioty (stowarzyszenia) prowadzące działalność na terenie Miasta Ustka i na rzecz jego mieszkańców; do konkursu przystąpić mogą też  jednostki organizacyjne stowarzyszenia (np. koła) prowadzące działalność o tym samym profilu pod warunkiem podpisania stosownego porozumienia określającego warunki wzajemnej współpracy i złożenia do konkursu tzw. oferty wspólnej,
 • z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy Miasta, w szczególności dzieci, młodzież oraz turyści  i kuracjusze -  goście naszego miasta,
 • środki z otrzymanej dotacji mogą być przeznaczone w części na  pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymania obiektów (pomieszczeń) własnych oferenta niezbędnych do realizacji zadania,,
 • koszty administracyjne, w tym obsługi księgowo-administracyjnej nie mogą przekroczyć 15 % wysokości dotacji,
 • koszty promocji i reklamy (np. druk plakatów, informatorów) nie mogą przekroczyć 10 % wysokości dotacji,
 • dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
 • oferent ma obowiązek zapewnić dostępność  osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696).

 

Dotacja nie będzie udzielana  na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania  nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej dotacji.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

Dopuszcza się dopisywania kolejnych rodzajów kosztów w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej i uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys zadania po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy. Wprowadzony koszt nie może być podstawą do zwiększenia wysokości dotacji i finansowany może być tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie innego kosztu finansowanego z dotacji lub ze środków własnych.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 15 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta oraz aneksu do umowy.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15:29:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2. Wygenerowane w systemie Witkac.pl  potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę  należy wydrukować. Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 15.30, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z opisem: nazwa oferenta i jego dane adresowe, zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa na 2020 rok – rodzaj zadania.

3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji  oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w BOI Urzędu nie będą rozpatrywane.

4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.

5. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

6. Wymagane załączniki do oferty:

a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS,

b. w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

c. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

d. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera o sposobie reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

e. wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,

f. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,

g. w przypadku organizacji, które po raz pierwszy ubiegają się o otrzymanie dotacji z Miasta Ustka należy załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a. uzupełnienia brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty, w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b. uzupełnienia brakujących załączników.

9. Nie ma możliwości wymiany ofert.

10. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a. złożenie po terminie;

b. wypełnienie poszczególnych punktów formularza oferty w sposób nieprawidłowy tj. np. poprzez wstawienie znaków, symboli, liter itp. nie będących wypowiedzią, zdaniem odnoszącym się do pytania/polecenia;

c. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części V. Ogłoszenia o konkursie.

11. W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania określonych w części I. Ogłoszenia o konkursie – zakładane rezultaty należy określić liczbowo.

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości ​​.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie z zapisami Załącznika do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi Miasta Ustka.

4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Burmistrza Miasta Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.

5. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej, których wzór stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia. Oceny Formalnej dokonuje jeden członek Komisji – osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta Ustka. Karty Oceny Merytorycznej wypełniają wszyscy członkowie Komisji. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią wyciągniętą z ocen cząstkowych członków Komisji.

6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 50 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych.  Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.

7. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Ustka celem podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu oraz wysokości wsparcia.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 marca 2020 r. na stronie internetowej www.ustka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „Witkac.pl”.

9. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Ustka, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

10. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-11 pkt),

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego (0-13 pkt),

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-9 pkt),

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 pkt),

5) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-6 pkt),

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych organizacji w latach poprzednich tj. rzetelność, terminowość i sposób rozliczania dotacji (minus 10–6 pkt).

11. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

12. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

13. Burmistrz Miasta Ustka zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Miasto Ustka w 2019 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego określonego niniejszym regulaminem konkursowym  w łącznej wysokości 35.000,00 zł. Na realizację ww. zadań  w 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama