Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku

Reklama
Nabór od 29.02.2020 do 24.03.2020 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku.

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież - uczniowie warszawskich szkół, zamieszkali lub uczęszczający do szkoły na terenie Dzielnicy Mokotów. Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna od 6. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia. 

Warunki obligatoryjne: 

1) Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 

2) Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem lub z opieką nad małoletnimi, pracodawcy lub organizatorzy w zakresie takiej działalności, są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2020 r. poz. 152);

3) Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, przeszkolonych wolontariuszy oraz kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do: prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych). Informację o kadrze należy zawrzeć w pkt IV.2 oferty;

4) Przy ocenie doświadczenia oferenta, komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018-2019;

5) Oferent jest zobowiązany do:

• przedstawienia opisu programu edukacyjnego lub wychowawczego realizowanego w czasie wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt III.3 oferty. W przypadku organizacji wypoczynku, będącego kontynuacją pracy edukacyjno-wychowawczej prowadzonej w trakcie roku szkolnego z konkretnymi grupami dzieci i młodzieży, należy opisać założenia w ofercie;

• opisania sposobu rekrutacji uczestników wypoczynku. Kryteria rekrutacji powinny być jasne, a informacje o rekrutacji dostępne dla osób zainteresowanych i opublikowane na stronie internetowej oferenta. Dane te należy umieścić w pkt III.4 oferty;

• przedstawienia w regulaminie wypoczynku zapisu dotyczącego ograniczenia czasu użytkowania telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego przez uczestników. Poza wyznaczonymi godzinami telefony powinny być zdeponowane u kierownika wypoczynku. Informację o zapisie w regulaminie należy umieścić w pkt III.3 oferty;

• wspomagania pracy opiekuńczo-wychowawczej w trakcie realizowanych wyjazdów;

• wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania. Przyjmuje się następujące wskaźniki: 

- do 50,00 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów); 

- w przypadku osób niepełnosprawnych do 60,00 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów); 

- do 600,00 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu), w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych możliwe jest dofinansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii (z udokumentowanymi kwalifikacjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi), ale nie większe niż 700,00 zł na jednego specjalistę na jeden wyjazd.

6) Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

• kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży;

• zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;

• transportu uczestników; 

• kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy;

• w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – na dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii. Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.

7) Termin realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży: 27 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. 

8) Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty, właściwym ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykorzystania dofinansowania przez partnera wskazanego w ofercie lub jednostkę podległą znajdującą się w strukturach organizacyjnych oferenta, jeśli zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku otrzymał partner wskazany w ofercie lub jednostka podległa, znajdująca się w strukturach organizacyjnych oferenta.

Informacja dotycząca oceny ofert:

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe:

1) Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie;

2) Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama