Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 23.03.2020 16:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 180 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich..

Adresaci zadania:

Adresatami oferty są dzieci i młodzież od 7 do 19 roku życia, uczniowie warszawskich szkół zamieszkali  w Warszawie, w szczególności z Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Informacje dotyczące realizacji zadania:

 • Wypoczynek będzie obejmował minimum 12 dni (11 noclegów). 
 • Oferent realizujący zadanie powinien zapewnić niezbędne warunki do organizacji wypoczynku,w tym posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz wykwalifikowaną kadrę w zakresie prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • Oferent zobowiązany jest do przedstawienia  w ofercie założeń realizowanego programu edukacyjnego w trakcie wyjazdu. Wskazane jest nawiązanie do pracy edukacyjno-wychowawczej prowadzonej w trakcie roku szkolnego z konkretnymi grupami dzieci i młodzieży, której kontynuacją jest wyjazd, określenie celów edukacyjno – wychowawczych, działania planowane do realizacji w trakcie wyjazdu, spodziewane efekty pracy z dziećmi/młodzieżą oraz inne ważne informacje (w części III oferty: Opis zadania, pkt. 3 Syntetyczny opis zadania).
 • Oferent zobowiązany jest do opisania sposobu rekrutacji uczestników (w części III oferty:  Opis zadania, pkt. 3 Syntetyczny opis zadania).
 • Na oferencie  spoczywa obowiązek  ubezpieczenia OC  w związku z prowadzoną  działalnością statutową oraz posiadanym mieniem oraz ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku, o czym oferent powinien poinformować w ofercie. (w części III oferty:  Opis zadania, pkt. 3 Syntetyczny opis zadania).
 • Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania  pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada  odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.
 • W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 poz. 405 ze zm.).
 • Termin wypoczynku: 27.06.2020-31.08.2020 r.
 • Realizacja wypoczynku odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

Dofinasowanie:

 • Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania:  wyżywienia i zakwaterowania uczestników, zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu (transport, opłaty za wstęp do obiektów, na imprezy kulturalne, obiekty sportowe).
 • Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finasowanie wynagrodzeń kadry.
 • Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych sportowych.
 • Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym  ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.
 • Do wyliczenia  wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

   - do 70 zł.  dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinasowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów i usług do realizacji programu).

Ocena oferty:

Przy ocenie ofert  będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert  stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018 – 2019 dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama