Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kopia - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku

Reklama
Nabór od 27.02.2020 do 23.03.2020 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

 • Zadanie powinno wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzgledniającą potrzeby grup docelowych.

 • Zadanie skierowane winno być w szczególności do mieszkańców Dzielnicy Wesoła.

 • Zadanie obejmuje wszelkie formy aktywności artystycznej i kulturalnej.

 • Realizacja zadania powinna stymulować kreatywność i aktywizować twórczo jej uczestników.

 • Zadanie powinno integrować społeczność lokalną.

 • Zadanie powinno przyciągnąć jak największą liczbę odbiorców.

 • Kalkulacja kosztów zadania powinna określać koszty poszczególnych części zadania.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

I Koszty merytoryczne realizacji działań (w ofercie V.A pkt.I):

 • wynagrodzenie animatorów, instruktorów i artystów;

 • wynagrodzenie obsługi technicznej;

 • wynagrodzenie obsługi medycznej;

 • wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;

 • wynajem transportu niezbędnego do realizacji zadania;

 • wynajem obiektu do przeprowadzenia zadania;

 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

II Koszty administracyjne (w ofercie V.A pkt.II):

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;

 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, zaproszenia, ulotki, banery, roll-up) z informacją o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w  związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Uwaga:

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

 

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

W przypadku pobierania opłat od uczestników zadania, pobierane świadczenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama