Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kopia - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku

Reklama
Nabór od 27.02.2020 do 23.03.2020 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

 • Zadanie powinno wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzgledniającą potrzeby grup docelowych.

 • Zadanie skierowane winno być w szczególności do mieszkańców Dzielnicy Wesoła.

 • Zadanie obejmuje wszelkie formy aktywności artystycznej i kulturalnej.

 • Realizacja zadania powinna stymulować kreatywność i aktywizować twórczo jej uczestników.

 • Zadanie powinno integrować społeczność lokalną.

 • Zadanie powinno przyciągnąć jak największą liczbę odbiorców.

 • Kalkulacja kosztów zadania powinna określać koszty poszczególnych części zadania.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

I Koszty merytoryczne realizacji działań (w ofercie V.A pkt.I):

 • wynagrodzenie animatorów, instruktorów i artystów;

 • wynagrodzenie obsługi technicznej;

 • wynagrodzenie obsługi medycznej;

 • wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;

 • wynajem transportu niezbędnego do realizacji zadania;

 • wynajem obiektu do przeprowadzenia zadania;

 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

II Koszty administracyjne (w ofercie V.A pkt.II):

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;

 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, zaproszenia, ulotki, banery, roll-up) z informacją o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w  związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Uwaga:

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

 

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

W przypadku pobierania opłat od uczestników zadania, pobierane świadczenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama