Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy...

Reklama
Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r
Nabór od 02.03.2020 do 26.03.2020 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.

1.Nazwa zadania konkursowego:

„Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3.Cel zadania: rozwijanie zainteresowań oraz poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży                   z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy biorącej systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

 

4. Opis zadania:

Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat z rodzin dysfunkcyjnych, biorąca systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w ochockich placówkach wsparcia dziennego (w turnusie weźmie udział min. 25 uczestników).

 

Miejsce i termin realizacji zadania:

• wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 27 czerwca a 30 września 2020 roku,

• zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych, atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży pod kątem wypoczynkowym.

 

Formy pożądane:

 • zajęcia survivalowe,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz kształtujących umiejętności społeczne
 • dyskoteki,
 • ogniska,
 • konkursy,
 • wycieczki piesze,
 • konkursy tematyczne,
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia,
 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Warunki realizacji zadania:

 1. preferowane będą oferty zawierające element rozbudzający odpowiedzialność                          i poczucie sprawstwa rodziców/opiekunów uczestników, np. poprzez partycypację                    w kosztach wypoczynku,
 2. przed realizacją wyjazdu, konieczne jest spotkanie organizacyjne                                              z rodzicami/opiekunami dzieci biorących udział w zadaniu,
 3. podczas wyjazdu powinien być realizowany program profilaktyczny,
 4. oferta na wyjazd profilaktyczny/socjoterapeutyczny powinna być zgodna z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla m.st. Warszawy w 2020 roku,
 5. czas trwania wyjazdu - co najmniej 10 dni,
 6. dostarczenie informacji o liczbie uczestników wyjazdu oraz zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydane przez kuratorium oświaty do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy najpóźniej 5 dni przed wyjazdem,
 7. przedstawienie atrakcyjnego programu rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci                      i młodzieży, w tym podczas złych warunków atmosferycznych,
 8. zapewnienie bezpiecznego transportu (aktualny przegląd techniczny autokaru, rezerwacja przedziałów dla grupy  w przypadku transportu kolejowego),
 9. rekrutacja uczestników powinna odbywać się przy współpracy z placówkami wsparcia dziennego,
 10. obligatoryjne włączenie zajęć profilaktycznych lub/i socjoterapeutycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji,
 11. przeprowadzenie analizy zadania pod kątem zrealizowanych celów i rezultatów,
 12. warunki organizacyjne muszą być zgodne z ustawą z 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 1481 t.j. z późn. zm.);
 13. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (w tym: dziennika zajęć, harmonogramu zajęć, listy uczestników turnusu, pisemnej zgody rodziców/ opiekunów na uczestnictwo w wyjeździe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 14. ubezpieczenie przejazdu i pobytu uczestników,
 15. dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie może być to warunek zakwalifikowania dziecka do wyjazdu.

 Kadra:

1. wychowawcy oraz prowadzący zajęcia muszą dysponować  kwalifikacjami zgodnymi z ustawą z 7 września 1991 r., o systemie oświaty, przestrzegając warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze szczególnym uwzględnieniem art.92 ww. ustawy. Ponadto, niezbędne jest do realizacji turnusu zatrudnienie psychologa (obóz socjoterapeutyczny) lub/i pedagoga (obóz profilaktyczny) posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą publicznego.

2. Należy opisać  kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie) w pkt 11 formularza oferty.

3. Oferent przystępując do podpisania umowy, jednocześnie składa oświadczenie, że: "znana mu jest treść  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 t.j. z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem”.

4. Przed dopuszczeniem  do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.”;

 

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może obejmować:

• zakwaterowanie,

• wyżywienie,

• opiekę pielęgniarki/ratownika medycznego/lekarza,

• opiekę wychowawczą,

• opiekę ratownika (jeżeli organizator przewiduje korzystanie uczestników z kąpieliska),

• dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego,

• transport uczestników do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,

• transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem,

• ubezpieczenie uczestników wypoczynku, wolontariuszy i kadry pedagogicznej, na czas przejazdu i pobytu w miejscu wypoczynku,

• realizacja atrakcyjnego programu zajęć,

• zakup materiałów do zajęć,

• inne wydatki ściśle związane z realizowanym zadaniem i dokładnie opisane w złożonej ofercie.

5. Rezultaty zadania:

 1. Wyjazd profilaktyczny dla minimum 25 uczestników,
 2. Realizacja warsztatów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
 3. zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży
 4. zwiększenie wiedzy nt. bezpiecznego wypoczynku.

Wskaźnik osiągnięcia rezultatu:

 1. Liczba uczestników wyjazdu (dzieci i młodzieży),
 2. Liczba zrealizowanych godzin/działań/aktywności,
 3. Liczba odbiorców poszczególnych działań/aktywności,
 4. Liczba inicjatyw podjętych przez uczestników,
 5. Liczba uczestników, którzy pogłębili umiejętności  w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 6. Liczba uczestników u których nastąpiła poprawa samooceny…

Sposób mierzenia/mierniki:

Karty uczestników, dokumentacja fotograficzna, lista obecności, karta informacyjna prowadzona przez wychowawcę/specjalistę, informacje psychologa/pedagoga                          o każdym z uczestników w przekroju całego wyjazdu, wpisane do karty uczestnika, testy, np. na temat bezpiecznego wypoczynku.

6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama