Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - "małe granty" - MOPR 2020

Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 31.12.2020 13:57
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10  maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

         1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

         2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

 

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:

  1. czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,
  2. zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
  3. uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
  4. czy w budżecie Miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,  w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
  5. korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

   Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

     Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia
     oferty zamieszczana jest  na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku
     i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

      Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama