Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom 1920 r

Reklama
Nabór od 26.02.2020 do 23.03.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r.

1.     Cele zadań konkursowych:

1)    upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku;

2)    upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 oraz jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata;

3)    kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa w oparciu o tradycje orężne wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 i bohaterskie postawy jej uczestników;

4)    upamiętnienie bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

2.     Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1)    realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, konferencje, lekcje patriotyzmu, podróże historyczne, konkursy historyczne, gry terenowe);

2)    organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym dotyczących upamiętnienia dokonań oręża polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej (np. wieczornice, pikniki, festyny, koncerty, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne itp.);

3)    organizowanie przedsięwzięć upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

3.     Warunki realizacji zadania:

1)    w części III pkt 3 oferty syntetyczny opis zadania należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadnia, w tym:

a)    wskazanie potrzeby realizacji zadania i zakresu planowanych do realizacji przedsięwzięć, określenie celu zadnia,

b)    planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji zadania,

c)    przeprowadzenie analizy ryzyka zawiązanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami;

2)    obowiązkowy wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do niniejszego  ogłoszenia - Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 05/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3)    obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

4)    złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII oferty);

5)    niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 2 - 4, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

6)    suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

7)    osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

8)    pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 05/2020/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia

4.     Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1)    posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2)    prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

5.     Termin realizacji zadań od 01 maja do 31 grudnia 2020 r.

6.     Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie mieścił się w terminie wskazanym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7.     Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości

do 2.000.000,00 zł.

8.     W 2018 r. i 2019 r. zadanie nie było realizowane.

9.     Oferty należy składać do dnia 23 marca 2020 r.

10.  Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

11.  Termin dokonania wyboru ofert do dnia 10 kwietnia 2020 r.

12.  Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ew.05/2020/WD/DEKiD”, należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00‑911 Warszawa

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 23 marca 2020 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama