Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Lublin w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami
Nabór od 26.02.2020 do 20.03.2020 15:00
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Lublin, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Lublin w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami..

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt

Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt w roku 2020 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

 CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu na wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw względem zwierząt i uaktywnianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej Miasta Lublin.

 ADRESACI KONKURSU

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 4. spółdzielnie socjalne,

 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uwaga!

 • wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

 • wszystkie ww. podmioty muszą realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Lublin.

 RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt.

 TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Lublin w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami.

 1. Zadanie obejmuje: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach mających na celu zwiększenie świadomości najmłodszych mieszkańców Lublina na temat dobrostanu zwierząt, poszanowania ich praw oraz zasad prawidłowego postępowania w nagłych zdarzeniach z udziałem zwierząt. Zadanie obejmuje również organizację szkoleń dla dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom, szkolenia z posłuszeństwa oraz akcję informacyjną mającą na celu popularyzację zabiegów sterylizacji i kastracji.

   

 2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Lublin na podobne zadanie publiczne w 2019 roku - 40 000 zł.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W 2020 roku na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt zaplanowano w budżecie Miasta Lublin kwotę 40.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego VI – Zwierzaki i my – edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert.

FORMA REALIZACJI ZADANIA

Powierzenie

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Miasto Lublin

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania wersji papierowej ofert upływa 20 marca 2020 r. o godzinie 15:00.

2. Oferty należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

3. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej, osobiście w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul. Tomasza Zana 38, pok. 117, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wersji papierowej do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin).

4. Złożenie oferty wyłącznie w wersji elektronicznej lub wyłącznie w wersji papierowej zostanie zakwalifikowane podczas oceny formalnej ofert jako inny błąd formalny.

5. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Informacja o przedłużeniu naboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona w Internecie na stronach wskazanych w części XV pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

6. Zasady podpisywania oferty:

a) oferta powinna być podpisana przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta;

b) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oferta może być podpisana przez osoby w nim wskazane.

Uwaga!

- jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

7. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

  • kopię aktualnego statutu lub innego równoważnego dokumentu, w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji danych dotyczących działalności statutowej oferenta,

  • kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,

  • kopię pełnomocnictwa, w przypadku jego udzielenia, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł; (opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000),

  • W przypadku złożenia kopii ww. dokumentów, kopia musi zawierać na pierwszej lub ostatniej stronie opatrzoną datą klauzulę „za zgodność z oryginałem str. od ... do ...” wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta (tj. osoba/osoby wymieniona/e w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu). Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem wydruków odpisów z internetowej Centralnej Informacji KRS.

8. Wypełnienie części III punktu 6 formularza oferty ,,Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” jest obligatoryjne.

 

 

 

 

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama