Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu...

Reklama
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera
Nabór od 26.02.2020 do 18.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 18 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację wlatach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

18 000 000, w tym:

1) w 2020 r. – 6 000 000;

2) w 2021 r. – 6 000 000;

3) w 2022 r. – 6 000 000.

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów trzyletnich.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi 1 500 000 zł na rok.

Informacje specyfikujące zadanie:

Odbiorcami realizacji zadania będą osoby starsze cierpiące z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, w zakresie usług społecznych.

Informacje szczegółowe specyfikujące zadanie:

 1. Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów 3-letnich, polegające na utworzeniu i działaniu DDP:
  1. do DDP mogą być przyjęte tylko osoby starsze, ciepiące z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby;
  2. oferent zobowiązany jest do opracowania regulaminu organizacyjnego działania DDP, który będzie określał w szczególności godziny pracy;
  3. DDP funkcjonuje przez cały rok (w ramach niniejszego zadania publicznego max. 3 lata budżetowe), we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.
 2. W ramach zadania publicznego Oferent zapewnia rekrutację beneficjentów zadania:
  1. należy podać opis rekrutacji beneficjentów zadania;
  2. ewaluacja beneficjentów prowadzona przez Oferenta co 3 miesiące. Wynik ewaluacji decyduje o dalszym uczestnictwie beneficjenta w projekcie.
 3. Liczba beneficjentów DDP nie mniej niż 15 osób. Należy opisać potrzeby i oczekiwania beneficjentów DDP.
 4. Usługi w DDP są odpłatne. Oferent określi szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi, w tym szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w formie uchwały organu statutowego oferenta.
 5. Należy opisać potencjał Oferenta.
 6. Należy opisać sposób zarządzania zadaniem i DDP.
 7. W przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez beneficjenta, Oferent zapewnia transport dla beneficjentów zadania.
 8. Oferent zapewnienia odpowiednio indywidualnie skomponowaną dietę adekwatną do schorzenia dla osób starszych (np. dieta MIND&DASH) cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników DDP (Oferent zatrudni min. 2 opiekunów w DDP).
 10. Kadra DDP zatrudniana jest zgodnie z wskaźnikiem zatrudnienia na poziomie nie mniej niż 0,5 na jednego beneficjenta DDP.
 11. Oferent zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie DDP zgodnie ze standardami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943), w zakresie aktywizacji:
  1. fizycznej;
  2. intelektualnej;
  3. integracyjnej;
  4. kulturalno-oświatowej;

          np. pielęgniarki, opiekuna, terapeuty zajęciowego, logopedy, organizatora życia kulturalnego.

   12. Oferent będzie prowadził działania terapeutyczne oraz aktywizujące w tym zapewni zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu.

   13. Oferent utworzy grupy wsparcia dla opiekunów osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera w I etapie choroby.

   14. Oferent zapewni pomoc psychologiczną dla opiekunów osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby.

   15. Oferent przedstawi koncepcje funkcjonowania oraz finansowania DDP po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W przypadku braku możliwości finansowania DDP przez Oferenta po zakończeniu

         realizacji projektu, zobowiązany jest do utrzymania gotowości do prowadzenia DDP i prowadzenie działań informacyjnych o możliwości korzystania z DDP.

   16. Oferent zapewnia zaplecze DDP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

   17. Sposób realizacji zadania przez Zleceniobiorcę poddany będzie corocznej ewaluacji poprzez zespół zewnętrzny powołany przez Zleceniodawcę.

   18. Przez świadczone usługi w DDP nie należy rozumieć świadczeń medycznych.

Uwaga: Zaleca się, aby działania prowadzone w ramach całego zadania zostały w ofercie opisane z wyraźnym podziałem na poszczególne lata 2020, 2021, 2022 według schematu:

 • Działania prowadzone w roku 2020 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2021 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2022 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Zbiorczy opis rezultatów prowadzonych działań na cały okres realizacji zadania stanowiący sumę z lat 2020 - 2022

Dodatkowe punkty w ramach oceny kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (od 0 pkt do 5 pkt):
  1. brak działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (0 pkt);
  2. prowadzenie w 2019 roku działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (2 pkt);
  3. prowadzenie nieprzerwanie w latach 2015–2019 działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera
   (5 pkt);
 2. przedstawienie w ofercie spójnej wizji metod terapii zajęciowej dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby (od 0 do 15 pkt).

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama