Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu...

Reklama
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera
Nabór od 26.02.2020 do 18.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 17,163 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację wlatach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

18 000 000, w tym:

1) w 2020 r. – 6 000 000;

2) w 2021 r. – 6 000 000;

3) w 2022 r. – 6 000 000.

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów trzyletnich.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi 1 500 000 zł na rok.

Informacje specyfikujące zadanie:

Odbiorcami realizacji zadania będą osoby starsze cierpiące z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, w zakresie usług społecznych.

Informacje szczegółowe specyfikujące zadanie:

 1. Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów 3-letnich, polegające na utworzeniu i działaniu DDP:
  1. do DDP mogą być przyjęte tylko osoby starsze, ciepiące z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby;
  2. oferent zobowiązany jest do opracowania regulaminu organizacyjnego działania DDP, który będzie określał w szczególności godziny pracy;
  3. DDP funkcjonuje przez cały rok (w ramach niniejszego zadania publicznego max. 3 lata budżetowe), we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.
 2. W ramach zadania publicznego Oferent zapewnia rekrutację beneficjentów zadania:
  1. należy podać opis rekrutacji beneficjentów zadania;
  2. ewaluacja beneficjentów prowadzona przez Oferenta co 3 miesiące. Wynik ewaluacji decyduje o dalszym uczestnictwie beneficjenta w projekcie.
 3. Liczba beneficjentów DDP nie mniej niż 15 osób. Należy opisać potrzeby i oczekiwania beneficjentów DDP.
 4. Usługi w DDP są odpłatne. Oferent określi szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi, w tym szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w formie uchwały organu statutowego oferenta.
 5. Należy opisać potencjał Oferenta.
 6. Należy opisać sposób zarządzania zadaniem i DDP.
 7. W przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez beneficjenta, Oferent zapewnia transport dla beneficjentów zadania.
 8. Oferent zapewnienia odpowiednio indywidualnie skomponowaną dietę adekwatną do schorzenia dla osób starszych (np. dieta MIND&DASH) cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników DDP (Oferent zatrudni min. 2 opiekunów w DDP).
 10. Kadra DDP zatrudniana jest zgodnie z wskaźnikiem zatrudnienia na poziomie nie mniej niż 0,5 na jednego beneficjenta DDP.
 11. Oferent zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie DDP zgodnie ze standardami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943), w zakresie aktywizacji:
  1. fizycznej;
  2. intelektualnej;
  3. integracyjnej;
  4. kulturalno-oświatowej;

          np. pielęgniarki, opiekuna, terapeuty zajęciowego, logopedy, organizatora życia kulturalnego.

   12. Oferent będzie prowadził działania terapeutyczne oraz aktywizujące w tym zapewni zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu.

   13. Oferent utworzy grupy wsparcia dla opiekunów osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera w I etapie choroby.

   14. Oferent zapewni pomoc psychologiczną dla opiekunów osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby.

   15. Oferent przedstawi koncepcje funkcjonowania oraz finansowania DDP po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W przypadku braku możliwości finansowania DDP przez Oferenta po zakończeniu

         realizacji projektu, zobowiązany jest do utrzymania gotowości do prowadzenia DDP i prowadzenie działań informacyjnych o możliwości korzystania z DDP.

   16. Oferent zapewnia zaplecze DDP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

   17. Sposób realizacji zadania przez Zleceniobiorcę poddany będzie corocznej ewaluacji poprzez zespół zewnętrzny powołany przez Zleceniodawcę.

   18. Przez świadczone usługi w DDP nie należy rozumieć świadczeń medycznych.

Uwaga: Zaleca się, aby działania prowadzone w ramach całego zadania zostały w ofercie opisane z wyraźnym podziałem na poszczególne lata 2020, 2021, 2022 według schematu:

 • Działania prowadzone w roku 2020 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2021 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2022 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Zbiorczy opis rezultatów prowadzonych działań na cały okres realizacji zadania stanowiący sumę z lat 2020 - 2022

Dodatkowe punkty w ramach oceny kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (od 0 pkt do 5 pkt):
  1. brak działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (0 pkt);
  2. prowadzenie w 2019 roku działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (2 pkt);
  3. prowadzenie nieprzerwanie w latach 2015–2019 działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera
   (5 pkt);
 2. przedstawienie w ofercie spójnej wizji metod terapii zajęciowej dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby (od 0 do 15 pkt).

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama