Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Marszałkowski Klub Sportowy

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 18.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w2020roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. Marszałkowski Klub Sportowy.

W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) podmiotu. 

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, do dnia18.03.2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 –Ostrówek pok. nr 3w Opolu/sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3w Opolu(III piętro).

Złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, podpisanej certyfikatem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do złożenia oferty jest równoważne ze złożeniem jej w wersji papierowej.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu

Reklama