Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w województwie opolskim

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 18.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Mniejszości narodowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej,

b) działania na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną.

  1. Przedsięwzięcia dotyczące zadania konkursowego obejmować mogą w szczególności:

1) organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, targach i konferencjach promujących: podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku,

2) organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających poziom: poczucia tożsamości narodowej
i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz tolerancji i wzajemnego szacunku,

3) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa opolskiego,

4) organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu: podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowania tolerancji i wzajemnego szacunku,

5) organizowanie konkursów związanych z propagowaniem tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowaniem tolerancji i wzajemnego szacunku,

6) organizacja seminariów dotyczących problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego,

7) organizacja wizyt studyjnych promujących podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz promowanie tolerancji i wzajemnego szacunku

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  2. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

  3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych mających na celu zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego, przeznacza się kwotę do 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Konkurs ogłaszany będzie w dwóch edycjach - w ramach każdej z edycji kwota dotacji nie przekroczy 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Ogłoszenie to dotyczy pierwszej edycji.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama