Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w województwie opolskim

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 18.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Mniejszości narodowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.       W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a)        działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej,

b)        działania na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną.

2.       Przedsięwzięcia dotyczące zadania konkursowego obejmować mogą w szczególności:

1)        organizowanie  lub  uczestnictwo  w  szkoleniach,  festiwalach,  targach  i  konferencjach  promujących: podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku,

2)        organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających poziom: poczucia tożsamości narodowej
i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz tolerancji i wzajemnego szacunku,

3)        wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa opolskiego, 

4)        organizowanie  warsztatów/seminariów  z  zakresu:  podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowania tolerancji i wzajemnego szacunku,

5)        organizowanie konkursów związanych z propagowaniem tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowaniem tolerancji i wzajemnego szacunku,

6)        organizacja seminariów dotyczących problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego,

7)        organizacja wizyt studyjnych promujących podtrzymywanie tożsamości narodowej  i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz promowanie tolerancji i wzajemnego szacunku

3.       Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4.       Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

5.       Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1)      powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)      wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych mających na celu zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego, przeznacza się kwotę do 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Konkurs ogłaszany będzie w dwóch edycjach - w ramach każdej z edycji kwota dotacji nie przekroczy 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Ogłoszenie to dotyczy pierwszej edycji.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)      w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2)      w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama