Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Promocja i organizacja wolontariatu w województwie opolskim

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 18.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1) wspieranie przedsięwzięć (w tym: spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych) na rzecz upowszechniania wolontariatu,

2) stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu wolontariatu.

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, i/lub

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Na realizację zadań publicznych w 2020 roku przeznacza się kwotę do 150 000,00 zł. Konkurs ogłaszany będzie w dwóch edycjach – w ramach pierwszej edycji kwota do 100 000,00 zł, w ramach drugiej edycji kwota do 50 000,00 zł. Ogłoszenie to dotyczy pierwszej edycji konkursu.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie promocji i wsparcia wolontariatu w województwie opolskim należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, pok. 209.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

W ramach priorytetu Promocja i organizacja wolontariatu zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

Rodzaj zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu

Reklama