Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja i organizacja wolontariatu w województwie opolskim

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 18.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1) wspieranie przedsięwzięć (w tym: spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych) na rzecz upowszechniania wolontariatu,

2) stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu wolontariatu.

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, i/lub

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Na realizację zadań publicznych w 2020 roku przeznacza się kwotę do 150 000,00 zł. Konkurs ogłaszany będzie w dwóch edycjach – w ramach pierwszej edycji kwota do 100 000,00 zł, w ramach drugiej edycji kwota do 50 000,00 zł. Ogłoszenie to dotyczy pierwszej edycji konkursu.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie promocji i wsparcia wolontariatu w województwie opolskim należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej *wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia* 18.03.2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, pok. 209.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

W ramach priorytetu Promocja i organizacja wolontariatu zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

Rodzaj zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu

Reklama