Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 17.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin i czas realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 maja 2020 r. a zakończenie zadania winno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce realizacji zadania:

Zadania, określone przez Oferentów w drodze konkursu ofert, mogą być realizowane w dowolnych formach i miejscach, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniających ich najwyższą skuteczność.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości:

w roku 2018 kwotę 100 000,00 złotych,

w roku 2019 kwotę 100 000,00 złotych.

1. Warunki realizacji zadania objętego konkursem:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

2. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest prowadzenie działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez organizację uroczystości rocznicowych, konferencji, koncertów, festiwali, marszów, rajdów, spotkań kombatantów oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in.: wsparcie edukacyjnych konkursów wiedzy historycznej, działalności dokumentacyjnej poprzez organizację wystaw o tematyce dotyczącej historii narodu polskiego w latach wojny i okresie powojennym oraz innych projektów dokumentacyjnych.

3. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego:

• organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego,

• upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość Polski,

• pobudzanie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz i międzypokoleniową,

• zwiększenie aktywności kombatantów i osób represjonowanych poprzez udział w zorganizowanych kulturalno-rekreacyjnych spotkaniach, wydarzeniach, wyjazdach

• zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności dla kombatantów i osób represjonowanych,

• umożliwianie integracji osób w środowiskach kombatanckich,

• działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa kombatantów i osób represjonowanych w życiu społecznym.

4. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Nie dopuszcza się złożenia przez jedną Organizację więcej niż jednej oferty.

6. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100 000 złotych.

7. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, świadczeń pieniężnych od odbiorców, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta wynosi 10%, co oznacza, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy stanowi minimum 3%.

Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym świadczeń pieniężnych odbiorców zadania publicznego.

Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

8. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania nie może przekroczyć 20% oczekiwanej dotacji.

9. Dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

11. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania.

12. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

13. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

Sposób i termin składania ofert

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2 Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 marca 2020 roku o godz. 15:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment A, pok. 12 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 15:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama