Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 13.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin i czas realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 kwietnia 2020 r. a zakończenie zadania winno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce realizacji zadania:

Zadania, określone przez Oferentów w drodze konkursu ofert, mogą być realizowane w dowolnych formach i miejscach, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniających ich najwyższą skuteczność.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości:

w roku 2018 kwotę 250 000,00 złotych,

w roku 2019 kwotę 250 000,00 złotych.

1. Warunki realizacji zadania objętego konkursem:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie „Integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”.

2. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest animacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, pasji, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności tak, aby zwiększyć uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

3. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego:

• zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez udział w zorganizowanych kulturalno-rekreacyjnych: imprezach, wyjazdach, szkoleniach, warsztatach,

• zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności dla osób niepełnosprawnych,

• umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań w środowiskach lokalnych,

• zagospodarowanie czasu wolnego określonej liczbie osób niepełnosprawnych,

• działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

4. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Nie dopuszcza się złożenia przez jedną Organizację więcej niż jednej oferty.

6. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 300 000 złotych.

7. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, świadczeń pieniężnych od odbiorców, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta wynosi 15%, co oznacza, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy stanowi minimum 5%.

Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym świadczeń pieniężnych odbiorców zadania publicznego.

Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

8. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania nie może przekroczyć 20% oczekiwanej dotacji.

9. Dopuszcza się dofinansowanie z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

11. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania.

12. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

13. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

Sposób i termin składania ofert

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 marca 2020 roku o godz. 15:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment A, pok. 12 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 15:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama