Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 20.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Seniorzy, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zadania, których dotyczy konkurs:

1. Realizacja działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób lub edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym:

1) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób w zakresie onkologii, chorób cywilizacyjnych oraz innych określonych w Mapach Potrzeb Zdrowotnych Województwa Małopolskiego,

2) edukacja onkologiczna kobiet w zakresie profilaktyki nowotworu piersi m.in. poprzez wdrożenie nawyku regularnego badania w tym zakresie oraz samobadania piersi;

3) prowadzenie działań edukacyjnych oraz profilaktycznych w zakresie ograniczania ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zamieszkania, nauki, pracy
i rekreacji;

4) prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem prewencji nadwagi/ otyłości u dzieci i młodzieży;

140 000 zł

2. Prowadzenie centrum psychoonkologii - 150 000 zł

3. Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, a także realizacja inicjatyw i działań wspierających osoby z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin czy opiekunów - 60 000 zł

Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty wraz z załącznikami wyłącznie w formie papierowej, należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 17, a nie data stempla nadania pocztowego), uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama