Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 20.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zadania, których dotyczy konkurs:

1. Realizacja działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób lub edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym: 

1) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób w zakresie onkologii, chorób cywilizacyjnych oraz innych określonych w Mapach Potrzeb Zdrowotnych Województwa Małopolskiego,

2) edukacja onkologiczna kobiet w zakresie profilaktyki nowotworu piersi m.in. poprzez wdrożenie nawyku regularnego badania w tym zakresie oraz samobadania piersi;

3) prowadzenie działań edukacyjnych oraz  profilaktycznych w zakresie ograniczania ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zamieszkania, nauki, pracy 
i rekreacji;

4) prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej  ze szczególnym uwzględnieniem prewencji nadwagi/ otyłości u dzieci i młodzieży;

140 000 zł

2. Prowadzenie centrum psychoonkologii - 150 000 zł

3. Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, a także realizacja inicjatyw i działań wspierających osoby z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin czy opiekunów - 60 000 zł

Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty wraz z załącznikami wyłącznie w formie papierowej, należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 17, a nie data stempla nadania pocztowego), uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama