Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 17.03.2020 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa – tel. 017 875 46 59.
Łączny budżet 48 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie”.

I. Rodzaj zadania.
Polityka społeczna; „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Wysokość zaplanowanych środków: 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy).
2. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt 1 jest uzależniona od zabezpieczenia stosownych kwot w budżecie Miasta Rzeszowa na 2020 r., i może ulec zmianie.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, w przedziale czasowym określonym w ofercie oraz jej aktualizacjach, nieprzekraczającym okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 15 października, przy czym działania merytoryczne powinny odbywać się w okresie od 19 września 2020 r. do 3 października 2020 r.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2, albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie do 17 marca 2020 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym wyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama