Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 17.03.2020 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa – tel. 017 875 46 59.
Łączny budżet 48 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie”.

I. Rodzaj zadania.
Polityka społeczna; „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Wysokość zaplanowanych środków: 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy).
2. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt 1 jest uzależniona od zabezpieczenia stosownych kwot w budżecie Miasta Rzeszowa na 2020 r., i może ulec zmianie.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, w przedziale czasowym określonym w ofercie oraz jej aktualizacjach, nieprzekraczającym okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 15 października, przy czym działania merytoryczne powinny odbywać się w okresie od 19 września 2020 r. do 3 października 2020 r.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2, albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie do 17 marca 2020 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym wyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama