Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 16.03.2020 15:30
Wydział Spraw Społecznych (WSS)
Łączny budżet 115 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 115 tys. PLN
Gmina Miejska Starogard Gdański, Wydział Spraw Społecznych (WSS) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r..

Ogłoszenie Nr WSS.524.4.2020

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2020 roku

o otwartym konkursie ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r.

 

 1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwała Nr XVI/183/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizacje w formie wsparcia:

  Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2020 roku przeznacza się kwotę 115.000,- zł.

  Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

  1) Organizacja Rodzinnego Dnia Dziecka w Starogardzie Gdańskim – 15.000 zł.

  2) Zdrowy, radosny, sprawny maluszek – zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – 30.000 zł.

  2) Pozostałe zadania - 70.000 zł.

 3. Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku.

 4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2019 r.:

  Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznaczono się kwotę 80.000,- zł.

  Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawiał się następująco:

1) Organizacja Rodzinnego Dnia Dziecka w Starogardzie Gdańskim – 15.000 zł.

2) Pozostałe zadania - 65.000 zł.

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 1. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Ewa Życzyńska – tel. 585306092, ewa.zyczynska@um.starogard.pl

 2. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu, na którą zostało złożone potwierdzenie/oferta.

 3. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 16 marca 2020 r., godz. 15.30.

 4. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 19 marca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

 5. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl lub w wersji papierowej do dnia 19 marca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

 6. W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty/ofertą należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

 7. Załączniki do składanej oferty:

  1. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

  2. Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.

  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

 8. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-11 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

 9. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 10. Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

  Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

 11. Cele i oczekiwane rezultaty zadania:

 1. Cel – rozwój edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

 2. Oczekiwane rezultaty:

 1. organizacja Rodzinnego Dnia Dziecka w Starogardzie Gdańskim,

 2. organizacja cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-6 lat,

 3. zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności wspomagających rozwój dzieci.

 1. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

 2. Finansowanie zadania:

  1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

  2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

  3. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od 01.04.2020 roku.

  4. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

  5. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

  Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2020 r.:

  1) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

  2) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

  3) koszty publikacji i promocji,

  4) koszty wkładu osobowego,

  5) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania nie przekraczające 20% wartości dotacji,

  6) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

  1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

   1. wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

   2. pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

   3. refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

   4. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

   5. działalność gospodarczą,

   6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

   7. udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

  2. Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

  3. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości zadania. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

  4. Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

  - środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

  - środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp)

  - pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

  1. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

   1. pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

   2. pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

  2. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

  3. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca

 3. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Wydział Spraw Społecznych na podstawie karty oceny formalnej:

 

  1. Lp.

  1. Kryteria formalne

  1. TAK/NIE/NIE DOTYCZY

1

Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

 

2

Potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu

 

3

Potwierdzenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze

 

 1.  

Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

 

 1. Ocena merytoryczna

Kryterium oceny merytorycznej

Punktacja

Od – do

1.

Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2019 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

0-5

2.

Celowość realizacji zadania

0-15

 

2.1

Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

0-10

2.2

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

0-5

3.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-10

3.1

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2017-2019, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

0-5

3.2

Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

0-5

4.

Opis planowanych działań- ich spójność z celami

0-5

5.

Budżet zadania

0-13

 

5.1

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

0-5

 

5.2

Udział wkładu własnego osobowego:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 d0 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

 

5.3

Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 d0 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

6.

Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

0-5

7.

Liczba punktów ogółem

 

Zasady oceny merytorycznej

Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów

 

Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

 

 1. Sposób informowania o wynikach konkursu – wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl.

 2. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści

  1. W przypadku zmniejszenia wkładu własnego w zadaniu, organizacje pozarządowe zobowiązane są proporcjonalnie zmniejszyć kwotę dotacji do wykorzystania.

  2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy.

  3. Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

  4. Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

  5. W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, pokrytej w całości lub w części z dotacji organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie pisemnej.

  6. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

  7. W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

 3. Zastrzeżenia ogłaszającego.

  1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

  3. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

    

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama