Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2020)
Nabór od 24.02.2020 do 01.12.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 45,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni
Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zadania mogą być realizowane od 16 marca 2020 do 31 grudnia 2020
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 1 grudnia 2020

Cel

Normalizacja środowiska życia osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków integracji i aktywnego udziału niepełnosprawnych mieszkańców miasta Poznania w życiu społecznym poprzez:

1. rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych;
2. niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej;
3. pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych;
4. przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Ważne!
- Sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.
- W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.

Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 1 grudnia 2020  17:00:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania)
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań


Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 45 400,00 zł

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł

Obszar:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:

1. Grunwald Południe:
 Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 10 000,00 ;

2. Stary Grunwald:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne – 1 600,00

3. Chartowo:
a) Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami – 1 300,00 ,

b) Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami – 4 500,00 zł,

c) Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami - 3 000,00 zł ,

d) Zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla osób z niepełnosprawnościami - 1 000,00 zł,

e) Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych "Golf bez granic" dla osób z niepełnosprawnościami - 2 500,00 zł,

f) Organizacja warsztatów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnościami - 1 500,00 zł

4. Św. Łazarz
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 20 000,00 zł

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

 

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama