Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2020)
Nabór od 24.02.2020 do 01.12.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 48,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni

Zadania mogą być realizowane od 16 marca 2020 do 31 grudnia 2020
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 1 grudnia 2020

Cel

Normalizacja środowiska życia osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków integracji i aktywnego udziału niepełnosprawnych mieszkańców miasta Poznania w życiu społecznym poprzez:

1. rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych;
2. niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej;
3. pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych;
4. przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Ważne!
- Sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.
- W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.

Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 1 grudnia 2020  17:00:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania)
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań


Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 48 200,00 zł

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł

Obszar:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:

1. Grunwald Południe:
 Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 10 000,00 ;

2. Stary Grunwald:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne – 1 400,00

3. Chartowo:
a) Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami – 1 300,00 ,

b) Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami – 4 500,00 zł,

c) Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami - 3 000,00 zł ,

d) Zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla osób z niepełnosprawnościami - 1 000,00 zł,

e) Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych "Golf bez granic" dla osób z niepełnosprawnościami - 2 500,00 zł,

f) Organizacja warsztatów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnościami - 1 500,00 zł

4. Św. Łazarz
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 23 000,00 zł

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

 

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama