Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 16.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2020 roku.

Cel konkursu

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Podmioty uprawnione

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688),

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  4. spółdzielnie socjalne,

  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego poprzez:

  • organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, wystawach, warsztatach, seminariach;

  • tworzenie programów edukacyjnych;

  • wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać w terminie do 16 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 30 listopada 2020 roku.

Reklama