Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 16.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2020 roku.

Cel konkursu

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Podmioty uprawnione

1.   organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688),

2.   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4.   spółdzielnie socjalne,

5.   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego poprzez:

-         organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, wystawach, warsztatach, seminariach;

-         tworzenie programów edukacyjnych;

-         wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać w terminie do 16 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań realizowanych do 30 listopada 2020 roku.

Reklama