Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 24.02.2020 do 16.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 380 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu: I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) oraz II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU: 

1) liczba zadań publicznych wynosi – 5  

2) łączna kwota dotacji wynosi  – 285 000,00 zł 

ZADANIE nr 1: Wspieranie inicjatyw podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – kwota 30 000,00 zł 

ZADANIE nr 2: Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – kwota 90 000,00 zł 

ZADANIE nr 3: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – kwota 60 000,00 zł 

ZADANIE nr 4: Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie Województwa świętokrzyskiego – 15 000,00 zł 

ZADANIE nr 5: Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – kwota 90 000,00 zł 

RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU: 

1) liczba zadań publicznych wynosi – 4  

2) łączna kwota dotacji wynosi – 95 000,00 zł 

ZADANIE nr 1: Wspieranie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym mających na celu ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych– kwota 35 000,00 zł 

ZADANIE nr 2: Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 25 000,00 zł 

ZADANIE nr 3: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej – kwota 20 000,00 zł

ZADANIE nr 4: Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych – kwota 15 000,00 zł 

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia (budynek C2, II piętro, pok. 203) LUB kancelarii (budynek C2, parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce LUB przesłać pocztą. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym. 

Ofertę należy składać wyłącznie według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018.2057). 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie, która zawiera pełną nazwę LUB pieczęć Oferenta.                    

Koperta powinna być opatrzona również dopiskiem: 
„OTWARTY KONKURS OFERT 2020 r. z zakresu:  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.2018.2190 z późn. zm.) LUB przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii 
Zadanie Nr ………… tytuł ogłoszonego zadania publicznego: …………..……”

Reklama