Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 24.02.2020 do 16.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 380 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu: I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) oraz II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU:

1) liczba zadań publicznych wynosi – 5

2) łączna kwota dotacji wynosi – 285 000,00 zł

ZADANIE nr 1: Wspieranie inicjatyw podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – kwota 30 000,00 zł

ZADANIE nr 2: Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – kwota 90 000,00 zł

ZADANIE nr 3: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – kwota 60 000,00 zł

ZADANIE nr 4: Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie Województwa świętokrzyskiego – 15 000,00 zł

ZADANIE nr 5: Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – kwota 90 000,00 zł

RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU:

1) liczba zadań publicznych wynosi – 4

2) łączna kwota dotacji wynosi – 95 000,00 zł

ZADANIE nr 1: Wspieranie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym mających na celu ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych– kwota 35 000,00 zł

ZADANIE nr 2: Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 25 000,00 zł

ZADANIE nr 3: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej – kwota 20 000,00 zł

ZADANIE nr 4: Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych – kwota 15 000,00 zł

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia (budynek C2, II piętro, pok. 203) LUB kancelarii (budynek C2, parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce LUB przesłać pocztą.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Ofertę należy składać wyłącznie według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018.2057).

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie, która zawiera pełną nazwę LUB pieczęć Oferenta.

Koperta powinna być opatrzona również dopiskiem:
„OTWARTY KONKURS OFERT 2020 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.2018.2190 z późn. zm.) LUB przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
Zadanie Nr ………… tytuł ogłoszonego zadania publicznego: …………..……”

Reklama