Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 41/2020 na WSPIERANIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 41/2020 na WSPIERANIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)” W 2020 ROKU
Nabór od 26.02.2020 do 19.03.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 41/2020 na WSPIERANIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)” W 2020 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2018

Poniesione wydatki w roku 2019

Planowane wydatki w roku 2020

1.

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

40 000,00 

40 000,00

40 000,00

2.

Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania.

40 000,00

40 000,00

20 000,00

  1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 maja 2020 r., maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
  6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
  • wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  • wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

      8. Dopuszcza się możliwość wykonania części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy z Miastem Poznań. Za działania lub zaniechania podmiotu niebędącego stroną umowy z Miastem, oferent odpowie jak za własne.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama