Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Ogłasza się nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji – pula środków 1.500,00 zł.

Termin zakończenia naboru: 30.11.2020 r.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2020 r.

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Kilienta (pokój 106 - parter), ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Kwota przeznaczona na dotacje: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Powiatu Bytowskiego

Warunki dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

  1. Wysokość dofinansowania lub sfinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 zł
  2. ​Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
  3. Projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym
  4. O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Zarząd Powiatu Bytowskiego biorąc pod uwagę celowość realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona:
- poprzez nieuznanie jej celowości,
- w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie
- w przypadku gdy środki będące w dyspozycji Powiatu Bytowskiego zostały zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl.
Ofertę w formie papierowej wraz z potwierdzeniem (PDF) należy dostarczyć opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację, niezwłocznie po wysłaniu oferty w wersji elektronicznej, nie później niż 7 dni od dnia wysłania oferty w systemie Witkac.pl) na nasz adres:ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bytowie).

Brak złożenia oferty i papierowego potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

  1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) po podpisaniu umowy z oferentem.

  2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

  3. Środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Bytowskiego mogą zwiększać pulę naboru w ramach art. 19a na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru.

  4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.

  5. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 30.11.2020 r. lub termin wyczerpania środków.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bytowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama