Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Ogłasza się nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji – pula środków 1.500,00 zł.

Termin zakończenia naboru: 30.11.2020 r.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2020 r.

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Kilienta (pokój 106 - parter), ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Kwota przeznaczona na dotacje: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Powiatu Bytowskiego

Warunki dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

  1. Wysokość dofinansowania lub sfinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 zł
  2. ​Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
  3. Projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym
  4. O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Zarząd Powiatu Bytowskiego biorąc pod uwagę celowość realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona:
- poprzez nieuznanie jej celowości,
- w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie
- w przypadku gdy środki będące w dyspozycji Powiatu Bytowskiego zostały zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl.
Ofertę w formie papierowej wraz z potwierdzeniem (PDF) należy dostarczyć opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację, niezwłocznie po wysłaniu oferty w wersji elektronicznej, nie później niż 7 dni od dnia wysłania oferty w systemie Witkac.pl) na nasz adres:ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bytowie).

Brak złożenia oferty i papierowego potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

  1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) po podpisaniu umowy z oferentem.

  2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

  3. Środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Bytowskiego mogą zwiększać pulę naboru w ramach art. 19a na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru.

  4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.

  5. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 30.11.2020 r. lub termin wyczerpania środków.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bytowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama