Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 17.03.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 778,394 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie w art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zdania:

Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2. Rodzaj zadania:

Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Realizatorzy zapewniają usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia , cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

3. Cel zadania:

1) Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób
z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

2) Możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3) Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

4) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób
z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi 778.394,00zł (słownie złotych brutto: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote).

Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 30 listopada 2020 roku.

Środki finansowe przekazywane będą w transzach, w wysokości wynikającej z dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

I transza – w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r.

II transza – w terminie do dnia 22 lipca 2020 r.

III transza – w terminie do dnia 22 października 2020 r.

W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu i harmonogramu oraz opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 17.III. 2020 r.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama