Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 20.03.2020 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 130 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Lato w mieście 2020.

Prezydent Miasta Lublin,

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019.4688 z późn. zm.) ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Cel konkursu: konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmowanych na rzecz zachęcenia młodych mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w półkoloniach, cyklicznych zajęciach organizowanych na terenie miasta Lublin podczas wakacji letnich w 2020 roku.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: zorganizowanie dla dzieci i młodzieży uczącej się, bądź zamieszkującej na terenie Miasta Lublin, półkolonii lub cyklicznych zajęć, imprez organizowanych na terenie miasta podczas wakacji letnich w 2020 roku.

 

Tytuł zadania publicznego: Lato w mieście 2020”.

 

I. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 130.000 zł.

 2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019.688 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.2019.869 z późn. zm.),

 3. Uchwały nr 365/XX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

 4. Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

 5. Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W konkursie oferty mogą składać:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. 2018.1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057).

4. Do oferty należy dołączyć również w wersji papierowej:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego.

5. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

6. Wypełnienie części III pkt 6 - tabela „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” - jest obowiązkowe.

7. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

8. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

9. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000). Opłatę w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).

10. Oferty podmiotów które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

12. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

13. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

14. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

15. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 15 maja do 30 września 2020 roku.

2. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji na terenie miasta Lublin atrakcyjnych programów aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym uczących się lub zamieszkujących na terenie miasta Lublin, w formie np.: półkolonii, cyklicznych zajęć lub imprez w czasie wakacji letnich w 2020 roku, dostosowanych do określonych grup wiekowych.

3. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Oferent przeprowadzi rekrutację uczestników zadania.

5. Oferent zapewni bazę niezbędną do realizacji zadania, w tym odpowiednią ilość sprzętu i urządzeń.

6. Oferent zobowiązany jest do promocji zadania w tym zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

7. Oferent zobowiązany jest zapewnić udział środków własnych na realizację zadania (finansowych i/lub osobowych) na poziomie minimum 5% w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego.

 

V. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 roku o godzinie 12.00.

2. Oferty należy sporządzić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC”.

3. Po złożeniu przez platformę Witkac, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i złożyć w wersji papierowej, osobiście w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44, pok. 206, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin).

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.

2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 w Lublinie.

4. Kryteria oceny formalnej:

1) oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert,

2) złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert,

3) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,

4) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,

5) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,

6) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,

7) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,

8) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,

9) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,

10) oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

5. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 8, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

6. Kryteria oceny merytorycznej:

 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (0 - 20 pkt.),

 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (0 - 35 pkt.),

3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (0 - 15 pkt.),

4) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (0 – 10 pkt.),

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 10 pkt.),

6) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (0 -10 pkt.).

7. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

8. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.eto.lublin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

 

VII. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży- wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. W roku 2019 - 130.000 zł.

2. W roku 2020 nie przekazano środków w formie dotacji na realizację zadań podobnego rodzaju – zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania Lato w mieście są:

1) koszty niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i specyfiką realizacji zadania,

2) w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów biurowych oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe,

3) podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.).

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie określonym każdorazowo w zawartej umowie o realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększania tego wydatku o więcej niż 30%.

5. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

6. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego w formie papierowej i elektronicznej wg wzoru zamieszczonego na stronie sport.lublin.eu (zakładka: konkursy>materiały do pobrania) oraz dodatkowe materiały potwierdzające realizacje zadania.

7. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44, telefonicznie pod numerem 81 466 38 00.

 

Prezydent Miasta Lublin,

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019.4688 z późn. zm.) ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Cel konkursu: konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmowanych na rzecz zachęcenia młodych mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w półkoloniach, cyklicznych zajęciach organizowanych na terenie miasta Lublin podczas wakacji letnich w 2020 roku.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: zorganizowanie dla dzieci i młodzieży uczącej się, bądź zamieszkującej na terenie Miasta Lublin, półkolonii lub cyklicznych zajęć, imprez organizowanych na terenie miasta podczas wakacji letnich w 2020 roku.

 

Tytuł zadania publicznego: Lato w mieście 2020”.

 

I. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 130.000 zł.

 2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019.688 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.2019.869 z późn. zm.),

 3. Uchwały nr 365/XX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

 4. Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

 5. Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W konkursie oferty mogą składać:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. 2018.1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057).

4. Do oferty należy dołączyć również w wersji papierowej:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego.

5. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

6. Wypełnienie części III pkt 6 - tabela „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” - jest obowiązkowe.

7. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

8. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

9. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000). Opłatę w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).

10. Oferty podmiotów które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

12. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

13. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

14. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

15. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 15 maja do 30 września 2020 roku.

2. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji na terenie miasta Lublin atrakcyjnych programów aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym uczących się lub zamieszkujących na terenie miasta Lublin, w formie np.: półkolonii, cyklicznych zajęć lub imprez w czasie wakacji letnich w 2020 roku, dostosowanych do określonych grup wiekowych.

3. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Oferent przeprowadzi rekrutację uczestników zadania.

5. Oferent zapewni bazę niezbędną do realizacji zadania, w tym odpowiednią ilość sprzętu i urządzeń.

6. Oferent zobowiązany jest do promocji zadania w tym zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

7. Oferent zobowiązany jest zapewnić udział środków własnych na realizację zadania (finansowych i/lub osobowych) na poziomie minimum 5% w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego.

 

V. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 roku o godzinie 12.00.

2. Oferty należy sporządzić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC”.

3. Po złożeniu przez platformę Witkac, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i złożyć w wersji papierowej, osobiście w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44, pok. 206, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin).

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.

2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 w Lublinie.

4. Kryteria oceny formalnej:

1) oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert,

2) złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert,

3) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,

4) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,

5) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,

6) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,

7) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,

8) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,

9) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,

10) oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

5. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 8, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

6. Kryteria oceny merytorycznej:

 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (0 - 20 pkt.),

 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (0 - 35 pkt.),

3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (0 - 15 pkt.),

4) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (0 – 10 pkt.),

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 10 pkt.),

6) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (0 -10 pkt.).

7. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

8. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.eto.lublin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

 

VII. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży- wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. W roku 2019 - 130.000 zł.

2. W roku 2020 nie przekazano środków w formie dotacji na realizację zadań podobnego rodzaju – zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania Lato w mieście są:

1) koszty niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i specyfiką realizacji zadania,

2) w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów biurowych oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe,

3) podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.).

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie określonym każdorazowo w zawartej umowie o realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększania tego wydatku o więcej niż 30%.

5. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

6. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego w formie papierowej i elektronicznej wg wzoru zamieszczonego na stronie sport.lublin.eu (zakładka: konkursy>materiały do pobrania) oraz dodatkowe materiały potwierdzające realizacje zadania.

7. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44, telefonicznie pod numerem 81 466 38 00.

 

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama