Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości orz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 16.03.2020 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości orz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Nazwa zadania: funkcjonowanie klubów sportowych seniorskich oraz juniorskich, rozgrywki ligowe, a także organizacja innych turniejów i pokazów sportowych oraz zawodów.

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  4. Wysokość dotacji na zadania zlecone w formie wspierania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 80% oferta zostanie odrzucona.
  5. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % otrzymanej kwoty dotacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego oferta zostanie odrzucona

 

Oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 16.03.2020 r., natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć do dnia 18.03.2020 r. do godz.14.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu do urzędu).

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama