Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Rodzina
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata2014 -2020”.

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji wskazanych poniżej zadań określonych w celu szczegółowym 1, 2 i 3 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020, tj.:

1. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA.

1.1.Wspieranie i prowadzenie edukacji zdrowotnej.

Zadania:

1.1.1.Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia.

1.1.2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

1.2. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania:

1.2.1. Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznanie i krótka interwencja).

1.2.2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających zużywania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1.2.3. Rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień.

1.2.4. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

1.2.5. Szkolenia profesjonalistów na temat FASD.

1.3. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

Zadania:

1.3.1.Podejmowanie działań prowadzących do zmniejszania dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.

1.3.2. Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.

2. ROZWÓJ I POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

2.1. Wsparcie działań profilaktyki uniwersalne.

Zadania:

2.1.1. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój.

2.1.2. Prowadzenie i upowszechnienie programów profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności w miejscu nauki lub pracy.

2.1.3. Poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postawy i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

2.2. Wsparcie działań profilaktyki selektywnej.

Zadania:

2.2.1. Poszerzanie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców.

2.2.2. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

2.3. Wsparcie działań profilaktyki wskazującej.

Zadania:

2.3.1. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki wskazującej.

2.3.2.Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się.

3. REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA (READAPTACJA, REINTEGRACJA) ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA.

Zadania:

3.1. Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu.

3.2. Poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną skuteczność.

3.3. Zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia.

3.4. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

3.5. Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

3.8. Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu.

3.9. Zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest określić w ofercie cel szczegółowy oraz jedno zadanie, jakie z wyżej wymienionych wybiera do realizacji, w ramach którego ubiega się o dotację (powyższa informacja powinna zostać określona w pkt. I.2 oferty gdzie należy wpisać: rodzaj zadania publicznego wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert + wybrany cel i zadanie).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020” oraz przesłać skan oferty w formacie pdf na adres: sekretariat@rops.rzeszow.pl w temacie wpisując „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”.

Treść oferty w wersji elektronicznej oraz papierowej musi być zgodna.

O terminie zgłoszenia oferty decyduje data jej wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (nie data stempla pocztowego i nie data przesłania elektronicznie w formacie pdf).

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów

Osobiście:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów, Sekretariat – pok. nr 222/II piętro/ poniedziałek–piątek w godz. 7.30 –15.30.

Reklama