Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020”.

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji wskazanych poniżej zadań określonych wcelu szczegółowym 1, 2, 3 i 4 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”, tj.:

1.WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY IDOROSŁYCH W OBSZARZE PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ ZUŻYWANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Zadania:

1.1. Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających zużywania:

 • środków odurzających,

-substancji psychotropowych,

 • środków zastępczych,

 • nowych substancji psychoaktywnych,

-z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

1.2 Upowszechnienie informacji na temat dostępu do działań:

 • profilaktycznych,

 • interwencyjnych,

 • pomocowych,

 • placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez tworzenie, bieżącą aktualizacje baz danych i ich udostępnianie.

2. WSPIERANIE ROZWOJU KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadania:

2.1 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczących wczesnego rozpoznania zagrożenia używania:

 • środków odurzających,

 • substancji psychotropowych,

 • środków zastępczych,

 • nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.2.2Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak:

 • lekarze psychiatrzy,

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,-pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej,-specjaliści terapii uzależnień,

 • psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

2.3 Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST.

3. WSPARCIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Zadania:3.1 Wsparcie działań profilaktyki uniwersalnej

3.1.1Poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnienie oraz wdrażanie programów profilaktyki onaukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności adresowanych do:

 • dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

 • osób dorosłych w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychotropowych i innych zachowań ryzykownych, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

3.1.2 Poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnienie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

3.2 Wsparcie działań profilaktyki selektywnej

3.2.1 Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).

3.2.2 Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

3.3 Wsparcie działań profilaktyki wskazującej

3.3.1 Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

3.4. Ewaluacja zadań oraz aktualizacja i upowszechnienie standardów profilaktyki

3.4.1 Upowszechnienie standardów jakości w zakresie profilaktyki narkomanii

4. REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA

4.1. Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych

4.1.1 Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in.:

 • działalność edukacyjną,

 • wsparcie społeczne i socjalne,

 • programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV, HCV itd.),

 • testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).

4.1.2 Wspieranie sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

4.1.3Wsparcie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

4.1.4 Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

4.1.5 Wsparcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest określić w ofercie cel szczegółowy oraz jedno zadanie, jakie z wyżej wymienionych wybiera do realizacji, w ramach którego ubiega się o dotację (powyższa informacja powinna zostać określona w pkt. I.2 oferty gdzie należy wpisać: rodzaj zadania publicznego wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert + wybrany cel i zadanie).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020r.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020”oraz przesłać skan oferty w formacie pdf na adres: sekretariat@rops.rzeszow.pl w temacie wpisując „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020”.

Treść oferty w wersji elektronicznej oraz papierowej musi być zgodna.

O terminie zgłoszenia oferty decyduje data jej wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (nie data stempla pocztowego i nie data przesłania elektronicznie w formacie pdf).

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów

Osobiście:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów, Sekretariat – pok. nr 222/II piętro/ poniedziałek–piątek w godz. 7.30 –15.30.

Reklama