Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020”.

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji wskazanych poniżej zadań określonych wcelu szczegółowym 1, 2, 3 i 4 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”, tj.:

1.WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY IDOROSŁYCH W OBSZARZE PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ ZUŻYWANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Zadania:

1.1. Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających zużywania:

 • środków odurzających, 

-substancji psychotropowych,

 • środków zastępczych, 

 • nowych substancji psychoaktywnych,

-z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

1.2 Upowszechnienie informacji na temat dostępu do działań:

 • profilaktycznych, 

 • interwencyjnych, 

 • pomocowych, 

 • placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez tworzenie, bieżącą aktualizacje baz danych i ich udostępnianie.

2. WSPIERANIE ROZWOJU KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadania:

2.1 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczących wczesnego rozpoznania zagrożenia używania:

 • środków odurzających, 

 • substancji psychotropowych, 

 • środków zastępczych, 

 • nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.2.2Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak:

 • lekarze psychiatrzy,

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,-pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej,-specjaliści terapii uzależnień,

 • psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

2.3 Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST.

3. WSPARCIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Zadania:3.1 Wsparcie działań profilaktyki uniwersalnej

3.1.1Poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnienie oraz wdrażanie programów profilaktyki onaukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności adresowanych do: 

 • dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

 • osób dorosłych w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychotropowych i innych zachowań ryzykownych, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

3.1.2 Poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnienie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

3.2 Wsparcie działań profilaktyki selektywnej

3.2.1 Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).

3.2.2 Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

3.3 Wsparcie działań profilaktyki wskazującej

3.3.1 Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

3.4. Ewaluacja zadań oraz aktualizacja i upowszechnienie standardów profilaktyki

3.4.1 Upowszechnienie standardów jakości w zakresie profilaktyki narkomanii

4. REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA

4.1. Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych

4.1.1 Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in.:

 • działalność edukacyjną, 

 • wsparcie społeczne i socjalne, 

 • programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV, HCV itd.),

 • testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).

4.1.2 Wspieranie sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

4.1.3Wsparcie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

4.1.4 Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

4.1.5 Wsparcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest określić w ofercie cel szczegółowy oraz jedno zadanie, jakie z wyżej wymienionych wybiera do realizacji, w ramach którego ubiega się o dotację (powyższa informacja powinna zostać określona w pkt. I.2 oferty gdzie należy wpisać: rodzaj zadania publicznego wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert + wybrany cel i zadanie).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020r.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020”oraz przesłać skan oferty w formacie pdf na adres: sekretariat@rops.rzeszow.pl w temacie wpisując „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020”.

Treść oferty w wersji elektronicznej oraz papierowej musi być zgodna.

O terminie zgłoszenia oferty decyduje data jej wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (nie data stempla pocztowego i nie data przesłania elektronicznie w formacie pdf).

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów

Osobiście:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów, Sekretariat – pok. nr 222/II piętro/ poniedziałek–piątek w godz. 7.30 –15.30.

Reklama