Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Rodzina
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji zadań określonych w celu szczegółowym 1, 2 ,3, 4, 5 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 tj.:1.ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Zadania:

1.1.Przeprowadzenie badań, dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

1.2.Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa podkarpackiego.

1.3.Przeprowadzenie kampanii społecznych, które:

a) obalają mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające jej stosowanie,

b) opisują mechanizmy przemocy w rodzinie oraz jednoznacznie wskazują na ich społeczną szkodliwość i społeczno –kulturowe uwarunkowania,

c) promują metody wychowawcze bez użycia przemocy i informują o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władze rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę,

d) promują działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronie i pomocy dla osób doznających przemocy oraz interwencji wobec osób stosujących przemoc,

e) promują budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych.

1.4.Realizacja programów profilaktycznych, uwrażliwiających na problem przemocy w rodzinie.

1.5.Promowanie działań służących wzmacnianiu więzi rodzinnych i pozytywnego rodzicielstwa.

2.ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I SKUTECZNOŚCI OCHRONY ORAZ WSPARCIA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ WRODZINIE

Zadania: 2.1.Upowszechnienie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.

2.2.Realizowanie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.

2.3.Wspieranie, tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do:pomocy online, stron www, lokalnych telefonów zaufania interwencyjnych lub informacyjnych - dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2.4.Wsparcie działań o charakterze interwencji kryzysowej dla osób/rodzin doświadczających przemocy.

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zadania:

3.1.Wsparcie w działaniach na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie.

3.2.Wsparcie w tworzeniu grup psycho-edukacyjnych z elementami oddziaływań terapeutycznych dla osób mających trudności w kontrolowaniu emocji, w tym stosujących przemoc.

3.3. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób mających trudności z kontrolowaniem emocji/złości.

4. ZWIĘKSZENIE POZIOMU KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zadania:

4.1. Analiza potrzeb szkoleniowych grup zawodowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz mających kontakt z przypadkami przemocy w rodzinie.

4.3. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc, w formie m.in.: superwizji, coachingu, grup wsparcia.

5. WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY I ZWIĘKSZENIE KOORDYNACJI DZIAŁAŃ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W CELU LEPSZEGO PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I EFEKTYWNEGO KSZTAŁTOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TEJ DZIEDZINIE

Zadania:

5.1.Utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych.

5.2.Podejmowanie i wsparcie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy osobami, służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu wypracowania wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5.3.Przeprowadzenie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń z udziałem poszczególnych służb zajmujących się na terenie województwa podkarpackiego przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest określić w ofercie cel szczegółowy oraz jedno zadaniejakiez wyżej wymienionych wybiera do realizacji, w ramach którego ubiega się o dotację (powyższa informacja powinna zostać określona w pkt. I.2 oferty gdzie należy wpisać: rodzaj zadania publicznego wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert + wybrany cel i zadanie).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020r.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”oraz przesłać skan oferty w formacie pdf na adres: sekretariat@rops.rzeszow.pl w temacie wpisując „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Treść oferty w wersji elektronicznej oraz papierowej musi być zgodna.

O terminie zgłoszenia oferty decyduje data jej wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (nie data stempla pocztowego i nie data przesłania elektronicznie w formacie pdf).

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów

Osobiście:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 935-045Rzeszów, Sekretariat – pok. nr 222/II piętro/ poniedziałek–piątek w godz. 7.30 –15.30.

Reklama