Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej...

Reklama
Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców /opiekunów
Nabór od 27.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców /opiekunów.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców /opiekunów

Pula środków ogółem: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych)

 

Informacje specyfikujące zadanie:

We wszystkich ofertach składanych w ramach podobszaru „Działania na rzecz profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych”:

1) należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników zadania oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania, 

w szczególności dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału 

w zadaniu;

2) wymagane jest aby w ofercie w części zasoby kadrowe nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

 

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

Zadanie 2 „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów”:

1) bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich (od 0 do 2 pkt z czego każdy 

dodatkowy punkt przyznany zostanie za jedną gminę wiejską z zastrzeżeniem,

że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 2 punkty);

2) zachowanie ciągłości realizacji programu poprzez prowadzenie działań również 

w okresie wakacyjnym (od 0 do 4 pkt z czego każde 2 dodatkowe punkty przyznane zostaną za miesiąc wakacji z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 4 punktów);

3) udział osób z niepełnosprawnością w realizacji zadania (od 0 do 2 pkt z czego każdy dodatkowy punkt przyznany zostanie za jedną osobę z zastrzeżeniem, że oferent 

w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 2 punkty);

4) stosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami biorących udział w realizacji zadania (od 0 do 2 pkt. przy czym za wykazanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami oferent otrzyma 2 pkt, a za niespełnienie warunku 0 pkt).

UWAGA: Zaleca się, by informacje (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów, wynikających 
ze specyfiki zadania konkursowego należy rzeczowo opisać w pkt III.3 oferty.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama