Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – wyposażenie mieszkania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność
Nabór od 27.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 83,249 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność..

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujące się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami:

  1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku;
  2. Programem wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020;
  3.  „Modelem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


    Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama