Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z...

Reklama
Poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego
Nabór od 24.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 78,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 78,3 tys. PLN
Rodzina, Dzieci

Ogłasza sie konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zadanie konkursowe realizuje cele:

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport - Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program): Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych
i promocji zdrowia psychicznego.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, zm poz. 1570), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: od kwietnia 2020 r. (od dn. podpisania umowy) do 31 grudnia 2020 r.

Beneficjentami mogą być: dzieci i młodzież, rodzice i opiekunowie.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: 78 300,00 zł. 

Planowana stawka na 1 miejsce na miesiąc wynosi, w przypadku placówki prowadzonej
w formie:

 • opiekuńczej: 530,00 ,
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę funkcjonującej przez 3 / 4 / 5 dni w tygodniu: 348,00 / 464,00 / 580,00

Zakres zadania:

 1. prowadzenie placówki wsparcia dziennego (15 miejsc) na terenie miasta Gdańska w formie opiekuńczej lub w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę;
 2. oferowane wsparcie w pierwszej kolejności, powinno być dedykowane dzieciom z rodzin objętych pomocą MOPR w Gdańsku, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów; 
 3. w wykonywaniu swoich zadań placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W zakresie naboru dzieci podstawowym źródłem informacji będą: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, a w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujących wsparcie na rzecz rodzin;
 4. charakter placówki oraz zakres świadczonych usług muszą być zgodne ze standardami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci;
 6. pobyt w placówce jest nieodpłatny:
 7. praca zatrudnionych specjalistów powinna koncentrować się na działaniach bezpośrednich z dziećmi, a jej celem powinno być zwiększenie poziomu samooceny, nabycie umiejętności podejmowania decyzji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 8. dobór realizowanych warsztatów/zajęć dodatkowych powinien być zgodny z rozeznanymi potrzebami uczestników placówki;
 9. w ofercie należy przedstawić koncepcję funkcjonowania placówki zawierającą:
  1. godziny funkcjonowania placówki,
  2. przykładowy tygodniowy harmonogram zajęć, w przypadku placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej: katalog zajęć ze wskazaniem częstotliwości ich realizacji,
  3. przykładowy konspekt pracy z rodzicami;
 10. placówka wsparcia dziennego zobowiązana jest realizować ogólnorozwojowe zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia wspierające rozwój, wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku odbiorcy.  Realizację zajęć należy potwierdzić wynikami przeprowadzonej ewaluacji na początku i końcu realizacji programów profilaktycznych, sporządzonej w oparciu o własne narzędzia dostosowane do proponowanego programu;
 11. realizator zadania zobowiązany będzie do:
  a. prowadzenia ciągłej i bieżącej rekrutacji do placówki przez cały okres realizacji zadania publicznego,
  b. zgłaszania do MOPR faktu przyjęcia do placówki dziecka poniżej 6 roku życia wraz z uzasadnieniem,
  c. przekazywania do MOPR, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, zestawienia frekwencji dzieci,
  d. zapewnienia materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć,
  e. zapewnienia uczestnikom zadania co najmniej jednego posiłku, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci w placówce,
  f. ubezpieczenia uczestników zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  g. przygotowania narzędzi ewaluacyjnych i przeprowadzenia ewaluacji realizacji programu w obszarze zmniejszenia zagrożenia spożywania alkoholu oraz ograniczenia zachowań ryzykownych;
 12. w przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w placówce, ilość dni i godzin funkcjonowania placówki może być zmieniona za pisemną zgodą Organizatora konkursu;
 13. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej powinna:
  a. zapewnić dziecku:
  - opiekę i wychowanie,
  - pomoc w nauce,
  - organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  b. współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Oferta placówki powinna uwzględniać prowadzenie minimum 2 razy w roku wspólnych zajęć z rodzicami/opiekunami poszerzających kompetencje rodzicielskie,
  c. prowadzić na bieżąco:
  - dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach/ wyjazdach,
  - kartę kontaktów z rodzicami,
  - kartę kontaktów z instytucjami (w sprawie sytuacji dziecka),
  - dokumentację pracy specjalistów,
  - ewidencję czasu pracy zatrudnionej kadry,
  d. funkcjonować przez cały rok we wszystkie dni robocze przez minimum 4 godziny dziennie
  e. prowadzić zajęcia z dziećmi w liczbie zgodnej z liczbą miejsc,
  f. w okresie wakacji może realizować działania animacyjne w przestrzeni ulicznej;
 14. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę powinna:
  a. zapewnić dziecku opiekę i wychowanie,
  b. realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne,
  c. współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Oferta placówki powinna uwzględniać prowadzenie wspólnych zajęć z rodzicami/opiekunami poszerzających kompetencje rodzicielskie,
  d. prowadzić na bieżąco:
  - dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach/ wyjazdach,
  - kartę kontaktów z rodzicami,
  - kartę kontaktów z instytucjami (w sprawie sytuacji dziecka),
  - dokumentację pracy specjalistów,
  - ewidencję czasu pracy zatrudnionej kadry;
 15. placówka powinna funkcjonować przez minimum 4 godziny dziennie (w formie opiekuńczej – 5 dni w tygodniu, w formie pracy podwórkowej – min. 3 dni w tygodniu).

 

Wymagania kadrowe:

 

 1. Zatrudnione osoby muszą spełniać wymagania określone w art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. Do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Osoba, która nie posiada kwalifikacji może współprowadzić zajęcia z wykwalifikowanym socjoterapeutą, pod warunkiem przygotowania kierunkowego oraz ukończenia form szkoleniowych, przygotowujących do pracy z grupą
 3. Osoby prowadzące tematyczne zajęcia/warsztaty powinny posiadać wykształcanie i doświadczenie zawodowe, niezbędne do właściwego wykonania zadania;
 4. Dodatkowe kwalifikacje między innymi: kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe z zakresu prowadzenia zajęć grupowych: socjoterapeutycznych, terapeutycznych, profilaktycznych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi, rozwijania umiejętności potrzebnych w kontakcie indywidualnym z dzieckiem i rodzicem. Formy szkoleniowe potwierdzające kompetencje oraz wiedzę nt. funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym, pracy z grupą, przeciwdziałania przemocy, itp.
 5. Kadra sprawująca opiekę nad dziećmi zobowiązana jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie
 6. W przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie Realizatora, z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, zgłoszenia tego faktu wraz
  z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust.2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika.

Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w danej formie lub w przypadku braku zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w art. 18 b i art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji zadania, Realizator zobowiązany będzie do przedłożenia dla każdej zaangażowanej osoby zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust.2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania;
 3. wzór narzędzi ewaluacyjnych (ankieta pre i post).

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama