Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z...

Reklama
Poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego
Nabór od 24.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 78,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 78,3 tys. PLN
Dzieci
Ogłasza sie konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Ogłasza sie konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zadanie konkursowe realizuje cele:

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport - Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program): Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych
i promocji zdrowia psychicznego.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, zm poz. 1570), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: od kwietnia 2020 r. (od dn. podpisania umowy) do 31 grudnia 2020 r.

Beneficjentami mogą być: dzieci i młodzież, rodzice i opiekunowie.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: 78 300,00 zł. 

Planowana stawka na 1 miejsce na miesiąc wynosi, w przypadku placówki prowadzonej
w formie:

 • opiekuńczej: 530,00 ,
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę funkcjonującej przez 3 / 4 / 5 dni w tygodniu: 348,00 / 464,00 / 580,00

Zakres zadania:

 1. prowadzenie placówki wsparcia dziennego (15 miejsc) na terenie miasta Gdańska w formie opiekuńczej lub w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę;
 2. oferowane wsparcie w pierwszej kolejności, powinno być dedykowane dzieciom z rodzin objętych pomocą MOPR w Gdańsku, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów; 
 3. w wykonywaniu swoich zadań placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W zakresie naboru dzieci podstawowym źródłem informacji będą: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, a w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujących wsparcie na rzecz rodzin;
 4. charakter placówki oraz zakres świadczonych usług muszą być zgodne ze standardami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci;
 6. pobyt w placówce jest nieodpłatny:
 7. praca zatrudnionych specjalistów powinna koncentrować się na działaniach bezpośrednich z dziećmi, a jej celem powinno być zwiększenie poziomu samooceny, nabycie umiejętności podejmowania decyzji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 8. dobór realizowanych warsztatów/zajęć dodatkowych powinien być zgodny z rozeznanymi potrzebami uczestników placówki;
 9. w ofercie należy przedstawić koncepcję funkcjonowania placówki zawierającą:
  1. godziny funkcjonowania placówki,
  2. przykładowy tygodniowy harmonogram zajęć, w przypadku placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej: katalog zajęć ze wskazaniem częstotliwości ich realizacji,
  3. przykładowy konspekt pracy z rodzicami;
 10. placówka wsparcia dziennego zobowiązana jest realizować ogólnorozwojowe zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia wspierające rozwój, wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku odbiorcy.  Realizację zajęć należy potwierdzić wynikami przeprowadzonej ewaluacji na początku i końcu realizacji programów profilaktycznych, sporządzonej w oparciu o własne narzędzia dostosowane do proponowanego programu;
 11. realizator zadania zobowiązany będzie do:
  a. prowadzenia ciągłej i bieżącej rekrutacji do placówki przez cały okres realizacji zadania publicznego,
  b. zgłaszania do MOPR faktu przyjęcia do placówki dziecka poniżej 6 roku życia wraz z uzasadnieniem,
  c. przekazywania do MOPR, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, zestawienia frekwencji dzieci,
  d. zapewnienia materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć,
  e. zapewnienia uczestnikom zadania co najmniej jednego posiłku, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci w placówce,
  f. ubezpieczenia uczestników zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  g. przygotowania narzędzi ewaluacyjnych i przeprowadzenia ewaluacji realizacji programu w obszarze zmniejszenia zagrożenia spożywania alkoholu oraz ograniczenia zachowań ryzykownych;
 12. w przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w placówce, ilość dni i godzin funkcjonowania placówki może być zmieniona za pisemną zgodą Organizatora konkursu;
 13. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej powinna:
  a. zapewnić dziecku:
  - opiekę i wychowanie,
  - pomoc w nauce,
  - organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  b. współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Oferta placówki powinna uwzględniać prowadzenie minimum 2 razy w roku wspólnych zajęć z rodzicami/opiekunami poszerzających kompetencje rodzicielskie,
  c. prowadzić na bieżąco:
  - dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach/ wyjazdach,
  - kartę kontaktów z rodzicami,
  - kartę kontaktów z instytucjami (w sprawie sytuacji dziecka),
  - dokumentację pracy specjalistów,
  - ewidencję czasu pracy zatrudnionej kadry,
  d. funkcjonować przez cały rok we wszystkie dni robocze przez minimum 4 godziny dziennie
  e. prowadzić zajęcia z dziećmi w liczbie zgodnej z liczbą miejsc,
  f. w okresie wakacji może realizować działania animacyjne w przestrzeni ulicznej;
 14. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę powinna:
  a. zapewnić dziecku opiekę i wychowanie,
  b. realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne,
  c. współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Oferta placówki powinna uwzględniać prowadzenie wspólnych zajęć z rodzicami/opiekunami poszerzających kompetencje rodzicielskie,
  d. prowadzić na bieżąco:
  - dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach/ wyjazdach,
  - kartę kontaktów z rodzicami,
  - kartę kontaktów z instytucjami (w sprawie sytuacji dziecka),
  - dokumentację pracy specjalistów,
  - ewidencję czasu pracy zatrudnionej kadry;
 15. placówka powinna funkcjonować przez minimum 4 godziny dziennie (w formie opiekuńczej – 5 dni w tygodniu, w formie pracy podwórkowej – min. 3 dni w tygodniu).

 

Wymagania kadrowe:

 

 1. Zatrudnione osoby muszą spełniać wymagania określone w art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. Do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Osoba, która nie posiada kwalifikacji może współprowadzić zajęcia z wykwalifikowanym socjoterapeutą, pod warunkiem przygotowania kierunkowego oraz ukończenia form szkoleniowych, przygotowujących do pracy z grupą
 3. Osoby prowadzące tematyczne zajęcia/warsztaty powinny posiadać wykształcanie i doświadczenie zawodowe, niezbędne do właściwego wykonania zadania;
 4. Dodatkowe kwalifikacje między innymi: kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe z zakresu prowadzenia zajęć grupowych: socjoterapeutycznych, terapeutycznych, profilaktycznych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi, rozwijania umiejętności potrzebnych w kontakcie indywidualnym z dzieckiem i rodzicem. Formy szkoleniowe potwierdzające kompetencje oraz wiedzę nt. funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym, pracy z grupą, przeciwdziałania przemocy, itp.
 5. Kadra sprawująca opiekę nad dziećmi zobowiązana jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie
 6. W przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie Realizatora, z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, zgłoszenia tego faktu wraz
  z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust.2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika.

Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w danej formie lub w przypadku braku zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w art. 18 b i art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji zadania, Realizator zobowiązany będzie do przedłożenia dla każdej zaangażowanej osoby zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust.2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania;
 3. wzór narzędzi ewaluacyjnych (ankieta pre i post).

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama