Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy

Reklama
Nabór od 27.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy

Pula środków ogółem: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Informacje specyfikujące zadanie:

We wszystkich ofertach składanych w ramach podobszaru „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”:

1) należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników zadania oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania, w szczególności dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału w zadaniu;

2) wymagane jest aby w ofercie w części zasoby kadrowe nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

 

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

Zadanie 1 „Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy”:

1) bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich (od 0 do 4 pkt z czego każdy dodatkowy punkt przyznany zostanie za jedną gminę wiejską z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 4 punkty);

2) zachowanie ciągłości realizacji programu poprzez prowadzenie działań również w okresie wakacyjnym (od 0 do 6 pkt z czego każde 3 dodatkowe punkty przyznane zostaną za miesiąc wakacji z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 6 punktów).

UWAGA: Zaleca się, by informacje (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów, wynikających 
ze specyfiki zadania konkursowego należy rzeczowo opisać w pkt III.3 oferty.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama