Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o zasięgu regionalnym, które będą realizowane do 30 listopada 2020 r.

Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

  • organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, innych imprez o tematyce gospodarczej;

  • promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Priorytetowo będą traktowane oferty dotyczące zagadnień z zakresu kreowania polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego.

Podmioty uprawnione

Statutowo działające w obszarze gospodarki:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  • spółdzielnie socjalne,

  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać w terminie do 13 marca 2020 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu ofertydo Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój 164) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach lub do Biur Zamiejscowych w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Reklama