Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Cel konkursu                                                           

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o zasięgu regionalnym, które będą realizowane do 30 listopada 2020 r.

Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

  • organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, innych imprez o tematyce gospodarczej;

  • promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Priorytetowo będą traktowane oferty dotyczące zagadnień z zakresu kreowania polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego.

Podmioty uprawnione

Statutowo działające w obszarze gospodarki:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  • spółdzielnie socjalne,

  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać w terminie do 13 marca 2020 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu ofertydo Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój 164) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach lub do Biur Zamiejscowych w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Reklama