Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej-streetworking

Reklama
Nabór od 24.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 101,24 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 101,24 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Ogłasza sie konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Ogłasza sie konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zadanie konkursowe realizuje cele:

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport - Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program): Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych
 i promocji zdrowia psychicznego.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, zm poz. 1570), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: od kwietnia 2020 r. (od dn. podpisania umowy) do  - 31.12.2020 r.

Beneficjentami mogą być: osoby bezdomne.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: 101 240,00 zł. 

Zakres zadania:

 1. rozpoznanie i monitorowanie środowiska osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych;
 2. ścisła współpraca ze służbami mundurowymi, służbą zdrowia, MOPR w Gdańsku oraz placówkami dla osób bezdomnych i Pogotowiem Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych;
 3. zwiększenie dostępności pomocy skierowanej do osób nadużywających alkoholu;
 4. zwiększenie poziomu wiedzy u osób nadużywających alkoholu o możliwościach skorzystania
  z pomocy;
 5. zmniejszenie ryzyka śmierci osób będących pod wpływem alkoholu;
 6. wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w gdańskim systemie wsparcia;
 7. zwiększenie możliwości monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym
  w środowisku;
 8. towarzyszenie osobom w drodze do placówek leczniczych i placówek dla bezdomnych;
 9. dokumentowanie każdego kontaktu z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu – karta kontaktu pozwalająca zidentyfikować osobę.

Wymagania kadrowe:                         

 1. zabezpieczenie odpowiedniej ilości streetworkerów, w wymiarze średniomiesięcznym min. 320 godz./m-c,
 2. pracownicy powinni posiadać doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu, a także predyspozycje psychiczne i fizyczne odpowiednie dla pracy w terenie; godziny pracy powinny być dostostosowane do potrzeb zdiagnozowanych w trakcie trwania projektu (w tym godziny popołudniowe i nocne).

Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. wzór karty kontaktu.

 

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama