Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Powierzenie lub wsparcie zadań Województwa Świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie nr 1 - Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 2 - Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki oraz wspieranie i upowszechnianie krajoznawstwa, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.

Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2020 na realizację ww. zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa wynosi 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

W 2019 roku na realizację ww. zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Samorząd Województwa przeznaczył kwotę w wysokości 67 722,76 zł.

Wymagany własny wkład finansowy Oferenta wynosi - minimum 10 % środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

W przypadku powierzenia realizacji zadania nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Wartości wkładu osobowego i rzeczowego nie podlegają ocenie punktowej na etapie oceny merytorycznej oferty.

Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 13 marca 2020 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Turystyka i krajoznawstwo 2020” z podaniem rodzaju zadania.

1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13, (godz. 7.30 – 15.30),

2) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34 A, pokój. 35, III piętro (godz. 7:30-15:30) 3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Reklama