Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powierzenie lub wsparcie zadań Województwa Świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 13.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie nr 1 - Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.  

Zadanie nr 2 - Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki oraz wspieranie i upowszechnianie krajoznawstwa, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży. 

Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2020 na realizację ww. zadań  z zakresu turystyki i krajoznawstwa wynosi 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).  

W 2019 roku na realizację ww. zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Samorząd Województwa przeznaczył kwotę w wysokości 67 722,76 zł.  

Wymagany własny wkład finansowy Oferenta wynosi - minimum 10 % środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji. 

W przypadku powierzenia realizacji zadania nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. 

Wartości wkładu osobowego i rzeczowego nie podlegają ocenie punktowej na etapie oceny merytorycznej oferty.

Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 13 marca 2020 roku. 

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Turystyka i krajoznawstwo 2020” z podaniem rodzaju zadania. 

1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13, (godz. 7.30 – 15.30), 

2) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34 A, pokój. 35, III piętro (godz. 7:30-15:30) 3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Reklama